İstihkak, nisbi avukatlık ücreti, tazminat

0 oy
21, Haziran, 2011 Editor tarafından soruldu

 

21. Hukuk Dairesi 2003/2796 E., 2003/4102 K.

  • İSTİHKAK
  • NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETİ
  • TAZMİNAT

"ÖZET"

TAKİBİN İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE TEMİNAT ALINARAK DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ KARŞISINDA, DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TUTUMU SONUCU ALACAĞIN TAHSİLİ GECİKTİĞİNDEN DAVANIN REDDİ NEDENİYLE ALACAKLI YARARINA %40 TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. İSTİHKAK DAVALARINDA ALACAK MİKTARI İLE HACZEDİLEN MALLARIN DEĞERİNDEN HANGİSİ AZ İSE ONUN ÜZERİNDEN HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. 

 

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı (3. kişi) ve davalı (alacaklı) vekilleri tarafından istenmiş merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı 3. kişinin tüm davalı alacaklının aşağıda yazılı bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine.

2- Uyuşmazlık, 3. kişinin İİK'nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir. Toplanan kanıtlara göre davanın reddine karar verilmesi doğrudur. Ancak, Mercii Hakimliğince takibin ihtiyati tedbir yolu ile teminat alınarak durdurulmasına karar verildiğine göre İİK.'nun 97/13. maddesi gereğince bu dava nedeniyle davacı 3. kişinin tutumu sonucu alacağın tahsili geciktiğinden davanın reddi nedeniyle alacaklı yararına %40 tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3- Öte yandan, istihkak davalarında alacak miktarı ile haczedilen malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hüküm tarihinde yürürlükte ok Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nisbi vekalet ücretine hükmedilme gerekir. Ayrıca, somut olayda, haczedilen malların bir kısmı ihalede satılan paraya çevrildiğinden, ihalede satılan bu malların gerçek değerini satış bedelinin oluşturacağı da dikkate alınarak davalı alacaklı lehine vekalet ücreti takdiri gerekirken, vekalet ücretinin neye göre hesaplandığı gösterilmeden yazılı şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabı edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde davalı (alacaklıya) iadesine, 1.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...