İbraz süresinde bankaya ibraz edilmeyen çeklerin icra takibine konu edilmesi

0 oy
27, Haziran, 2011 Editor tarafından soruldu

 

13. Hukuk Dairesi 2003/16488 E., 2004/172 K.

"ÖZET"

İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEN ÇEKLER, İBRAZ SÜRELERİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBETMİŞ OLUP, YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, ANILAN ÇEKLERE DAYANILARAK KEŞİDE TARİHLERİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU DURUMDA, DAHA ÖNCE TEMERRÜT OLUŞMADIĞINDAN ASIL ALACAĞA TAKİP TARİHİNDEN İTİ-, HAREN FAİZ YÜRÜTMEK SURETİYLE TAKİBE İTİRAZIN KISMEN İPTALİNE, İŞLEMİŞ FAİZE İLİŞKİN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ TALEBİNİN İSE, REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. 

 

"İçtihat Metni"

Şükrü vekili ile Kadri vekili ihbar Edilen: Özlem aralarındaki dava hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 12.11.2002 tarih ve 518-884 sayılı hükmün Dairenin 9.10.2003 tarih ve 10274-11622 sayılı Hamiyle onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

Davacı, davalının sekreteri aracılığıyla kendisinden borç para aldığını, karşılığında 18.2.2001, 11.3.2001, 18.3.2001, 17.4.2001 tarihli çekleri verdiğini, bedellerinin ödenmemesi üzerine icra takibi başlattığını öne sürerek takibe yapılan itirazın iptalini, %40 inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, çeklerin kendisinin bilgisi ve izni dışında sekreteri tarafından davacıya verildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmiş; davalının temyizi üzerine hüküm Dairemizce onanmış, davalı bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme taleplerinin reddi gerekir.

2- icra takibine konu edilen çekler, Türk Ticaret Kanununun 708. maddesinde öngörülen ibraz sürelerinde bankaya ibraz edilmediği için kambiyo senedi vasfını kaybetmiş olup, yazılı delil başlangıcı niteliğindedirler. Kambiyo senedi vasfını kaybetmiş olan çeklere dayanılarak keşide tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesi mümkün değildir. Mahkemece, daha önce temerrüt oluşmadığından asıl alacağa takip tarihinden itibaren faiz yürütülmek suretiyle takibe itirazın kısmen iptaline, işlemiş faize ilişkin takibe itirazın iptali talebinin ise reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek "itirazın iptaline" denilmek suretiyle çeklerin keşide tarihlerinden takip tarihine kadarki zaman içindeki işlemiş faizlerine de hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce zuhulen onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmış olup, davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemize ait 9.10.2003 tarihli, 2003/10274 esas 2003/11622 karar sayılı "onama" ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç : 1. bent gereğince davalının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent gereğince davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemize ait 9.10.2003 tarihli 2003/10274 esas 2003/11622 karar sayılı "onama" ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), evvelce alınan onama harcı ile peşin harcın istek halinde iadesine, 19.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...