Karar düzeltme

0 oy
27, Haziran, 2011 Editor tarafından soruldu

 

13. Hukuk Dairesi 2004/6584 E., 2004/13882 K.

  • KARAR DÜZELTME

"ÖZET"

KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İLAMLARDA, KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNUNCA BU TALEBİN BİR SURETİ KARŞI TARAFA TEBLİĞ ETTİRİLMELİDİR. TEBLİĞ ETTİRİLİP CEVAP SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA DOSYANIN KARAR DÜZELTME TALEBİNİ İNCELEMEK ÜZERE TEMYİZ İNCELEMESİNİ YAPMIŞ OLAN İLGİLİ YARGITAY DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKİR. 

 

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki uyarlama davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.

Davacı, davalı ile imzalamış olduğu dövize endeksli taşıt kredisi sözleşmesi nedeniyle döviz kurlarında meydana gelen beklenmedik yükselme sonucu İşlem temelinin çöktüğünü öne sürerek, ödemesi gereken taksitlerin 154.345.000 TL olarak uyarlanmasını istemiştir.

Davalı, yetkisizlik itirazında bulunmuştur..

Besni Asliye Hukuk Mahkemesince, mahkemenin yetkisizliğine, dosyanın yetkili İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine dair verilen yetkisizlik kararı, davacının temyizi üzerine Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesince, davada tüketici mahkemesinin görevli olduğu bu nedenle dosyanın İstanbul Tüketici Mahkemesine gönderilmesi gerektiğinden bahisle düzeltilerek onanmış, davacının süresinde olan karar düzeltme talebi Besni Asliye Hukuk Mahkemesince 28.4.2003 tarihli kararla, HUMK.nun 440. maddesi uyarınca yasa yolu açık olmak üzere reddedilmiş; davacının bu kararı temyizi üzerine aynı mahkemece 7 günlük temyiz süresinin geçirildiğinden bahisle 12.5.2003 tarihli kararla temyiz talebi reddedilmiş, davacı aynı tarihte dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Tüketici Mahkemesine gönderilmesini istemiş, dosyanın gönderildiği İstanbul Tüketici Mahkemesince ise Yargıtay ilamının 21.4.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen HUMK.nun 193. maddesinde belirtilen 10 günlük süre içinde yetkili mahkemeye başvurulmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Az yukarıda da açıklandığı üzere Mahkemece Yargıtay ilamının davacıya tebliğ edildiği 21.4.2003 tarihinden itibaren HUMK.nun 193. maddesinde belirtilen 10 günlük süre içinde yetkili mahkemeye başvurulmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmişse de, Besni Asliye Hukuk Mahkemesince sadece mahkemenin yetkisizliğine dair verilen karar, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesince görevsizlik kararı da verilmesi gerektiğinden bahisle düzeltilerek onanmış bulunduğundan, dolayısıyla yerel mahkemece verilen bir görevsizlik kararı bulunmadığından, HUMK.nun 440. maddesinin III. Bendindeki istisnalar kapsamında olmayan Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesinin 3.3.2003 tarihli kararına karşı karar düzeltme yolu açık olup, davacı da 21.4.2003 tarihinde tebliğ edilen ilama karşı süresinde olmak üzere 28.4.2003 tarihinde karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Bu durumda karar düzeltme talebinin bir sureti karşı tarafa tebliğ ettirilip cevap süresi geçirildikten sonra dosyanın karar düzeltme talebini incelemek üzere, temyiz incelemesini yapmış olan Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesine gönderilmesi gerekirken mahkemece 28.4.2003 tarihli kararla bu talep reddedilmek suretiyle karar düzeltme yolu kapatılmış olduğundan 14.3.2002 tarihli mahkeme kararının kesinleşmiş olduğundan söz edilemez. Bu durumda HUMK.nun 193. maddesi de uygulanamayacağından, Yargıtay onama ilamının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ilgili mahkemeye başvurulmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına ilişkin mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), 7.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...