Tapu iptali ve tescil davası, görevli mahkeme

0 oy
28, Haziran, 2011 Editor tarafından soruldu

 

8. Hukuk Dairesi 2003/5655 E., 2003/6783 K.

  • GÖREVLİ MAHKEME
  • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

"ÖZET"

3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 26. MADDESİNDE, KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ, HER TAŞINMAZ MAL HAKKINDA KADASTRO TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ GÜN BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞ, 27. MADDESİNDE DE YEREL HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN KADASTRO İLE İLGİLİ VE HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ BULUNAN MAHKEMELERİN GÖREVİNİN SONA ERECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. AÇIKLANDIĞI ÜZERE KADASTRO TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ TARİHTE YEREL HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ SONA ERER VE KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ BAŞLAR. MAHKEMECE ANILAN HÜKÜMLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULMAKSIZIN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU DEĞİLDİR. 

 

"İçtihat Metni"

Ali ile Hazine, DSİ ve G..... Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki tescil davasının yapılan yargılamasında; mahkemenin görevsizliğine dair (Kozan ikinci Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 20.5.2003 gün ve 12/209 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı taşınmazın vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı hazine ve DSİ Genel Müdürlüğü vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Mahkemece, uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmek suretiyle dava dosyasının görevli Kozan Kadastro Mahkemesine devrine karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın takip edilmemesi nedeniyle HUMK.nun 409. maddesi hükmü uyarınca açılmamış sayılmasına ilişkin önceki hüküm Hazine vekili tarafından avukatlık ücreti bakımından temyizi üzerine, dairece hükmün avukatlık ücretine ilişkin bölümü bozulmuş, dosyanın mahkemesine gönderilmesinden sonra mahkemece taşınmazın bulunduğu çalışma alanında kadastro faaliyetlerinin başladığı gerekçesi ile dava dosyasının görev yönünden Kozan Kadastro Mahkemesine devrine karar verilmiştir. Az öncede açıklandığı üzere davanın açılmamış sayılmasına ilişkin hükmün esası temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Mahkemece hükmün avukatlık ücreti yönünden bozulması üzerine görevsizlik kararı verilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 26. maddesinde, Kadastro Mahkemesinin görevi, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği gün başlayacağı açıklanmış, 27. maddesinde de yerel hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o mal hakkında kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevinin sona ereceği belirtilmiştir, incelenmekte olan dosya da tescil konusu taşınmaz hakkında kadastro tutanağı düzenlenip düzenlenmediği belirlenmeden görevsizlik kararı verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu çalışma alanında kadastro çalışmalarına başlanılmış olması dava konusu taşınmaz yönünden yerel mahkemenin görevini sona erdirmez. Az öncede açıklandığı üzere Kadastro tutanağının düzenlendiği tarihte yerel hukuk mahkemelerinin görevi sona erer ve Kadastro Mahkemesinin görevi başlar. Mahkemece anılan hükümler gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması doğru değildir.

Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle ve HUMK.nun 428. maddesi hükmü gereğince (BOZULMASINA), 24.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...