Menfi tespit davasında görevli mahkeme

0 oy
30, Haziran, 2011 Editor tarafından soruldu

 

20. Hukuk Dairesi 2005/5832 E., 2005/7401 K.

  • GÖREVLİ MAHKEME
  • MENFİ TESPİT DAVASI

"ÖZET"

BANKALAR YASASI'NIN 1415-D MADDESİNDEKİ DÜZENLEMENİN BANKALAR YASASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA, BANKANIN TARAF OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAĞI, İCRA İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR. 

 

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki menfi tespit hukukuna ilişkin davada (Ankara İkinci Asliye Ticaret ve Beşinci Asliye Ticaret Mahkemeleri)nce ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, İcra İflas Yasasının 89. maddesi uyarınca çıkarılan haciz ihbarnamesinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir.

4389 sayılı Bankalar Yasasının 12.5.2001 gün ve 4672 sayılı ve daha sonra 12.12.2003 ve 5020 sayılı Yasalarla değişik 14/5-d maddesi de; "Bankalar ile fon ve bankaların iflas idareleri tarafından açılacak hukuk davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılır. O yerde, birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde bu davalar (1) ve (2) numaralı asliye ticaret mahkemesinde görülür..." şeklini almıştır. Madde metnindeki "bankalar" ifadesi 4672 sayılı Yasa ile eklendiğinden, bankalar ile fon ve bankaların iflas idaresi tarafından açılacak hukuk davalarının çözüm yerinin yasada belirtilen ticaret mahkemeleri olacağı kabul edilmelidir.

Yasanın değişiklik gerekçesinde; "...hukuki uyuşmazlıkların görev açısından belirli mahkemelerde toplanması, hükümlere doğruluk ve yargılamalara hız kazandırılması amaçlandığının" belirtildiğine, bu ilke; Dairenin 4.7.2002 gün ve 2002/4613-6546 sayılı kararında da aynen benimsendiğine, Hukuk Genel Kurulunun 13.10.2004 gün ve 2004/15-481-525 sayılı kararı ile de "yasa koyucunun amacı, tarafı banka olan ve Bankalar Yasasının uygulanmasından doğan hukuki uyuşmazlıkların çözüm yerinin birden çok Asliye Ticaret Mahkemesi bulunan yerlerde 1. ve 2. Asliye Ticaret Mahkemesi olarak belirlenmesinin ihtisaslaştırma sağlanarak hükümlerde, doğruluk ve yargılamaya hız kazandırılması olduğundan, yasadaki yeni düzenlemenin çok geniş bir yoruma tabi tutulmayarak, sadece Bankalar Yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, bankanın taraf olması durumunda uygulama yeri bulunduğu, diğer bankalar ile fon ve fona devredilen bankaların iflas idareleri tarafından açılacak hukuk davalarının çözüm yerinin yasada belirtilen Ticaret Mahkemeleri olacağı" kabul edildiğine ve somut olayda uyuşmazlığın İcra İflas Yasasının 89/1-2 maddesinden kaynaklanıp, Bankalar Yasasından kaynaklanmadığı anlaşılmakla, görevli mahkeme davanın ilk açıldığı 5. Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; HUYUY.'nın 25 ve 26. maddeleri gereğince Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin (YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE), 7.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...