İhalenin feshi, usulsüz tebligat

0 oy
4, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

12. Hukuk Dairesi 2003/12478 E., 2003/15061 K.

  • İHALENİN FESHİ
  • USULSÜZ TEBLİGAT

"İçtihat Metni"

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas 2003 Karar
12478 15061
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :PAZARCIK İCRA TETKİK MERCİ
Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlular ve müştekiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Müşteki borçlulara ve müşteki hissedarlara satış ilanının 7201 Sayılı Yasanın 21.maddesine göre tebliğ edildiği halde tüzüğün 28.maddesine göre gerekli işlem yapılmadığından satış ilanı tebliği işlemi usulsüzdür. Dairemiz süregelen içtihatlarında da benimsendiği üzere bu eksiklik başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Öte yandan borçluların kıymet takdirine vekilleri vasıtası ile itiraz ettikleri de gözetilmeksizin anılan vekile de Tebligat Kanununun 11, HUMK.nun 62 ve Avukatlık Kanununun 41.maddesi gereğince tebliğ işlemi yapılmaması da doğru değildir. Nitekim ihaleye alacaklıdan başkada katılanın olmadığı tesbit olunmuştur. Merciice tüm bu olgular karşısında ihalenin feshine karar vermek gerekirken istemin reddi isabetsizdir. 
SONUÇ : Borçlular ve müştekiler vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.06.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...