Anlaşma, anlaşmalı boşanma, boşanma, dava masrafı

0 oy
15, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

2. Hukuk Dairesi 1995/9177 E., 1995/10963 K.

·  ANLAŞMA

·  ANLAŞMALI BOŞANMA

·  BOŞANMA

·  DAVA MASRAFI

·  MASRAF

"İçtihat Metni"


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

E:95/9177
K:95/10963
T:25.10.1995

Özet:Anlaşmalı boşanmada kabul davalıyı yargılama masraflarından
kurtarmaz.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni
gerektirici sebeplere ve özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 95/2
maddesinin konuluş amacına göre hakimin iştiraki olmadan boşanma davalarında
sonuç doğurmayan feragat ve kabulün bu kapsamda bulunmasına, Medeni Kanunun
134/3 maddesinde anlaşma şumulünün yalnızca boşanma ve bunun doğuracağı mali
konulara yönelik olmasının yeterli bulunmasına, dava masraflarının bu
kapsamda bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul
ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz
edene yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna oyçokluğuyla karar
verildi. 25.10.1995MUHALEFET ŞERHİ

Dava Medeni Kanunun 134/3 maddesine dayalı boşanma davasıdır. Dava
dilekçesinde davacı davalının da boşanmaya razı olduğunu bildirmiş, nitekim
davalı ilk celsede davayı kabul etmiştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 94/2 maddesinde açıklandığı üzere
davalı dava açılmasına sebebiyet vermediği gibi ilk celsede davayı kabul
etmiştir. Ücreti vekalet ile sorumlu tutulmaması gerekir. Bu durumda hükmün
mahkeme gideri ve ücreti vekalet yönünden bozulması gerektiği kanaatindeyim.
Sayın çoğunluğun Onama kararına katılmıyorum.

Üye

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...