Davanın geri alınması, feragat, kesin hüküm

0 oy
15, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

2. Hukuk Dairesi 1995/9862 E., 1995/10941 K.

·  DAVANIN GERİ ALINMASI

·  FERAGAT

·  KESİN HÜKÜM

"İçtihat Metni"


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/9862 95/10941
27.10.1995

Özet: Davacının davalının muvafakatı ile geri aldığı davada oluşan
karar feragattaki gibi kesin hüküm oluşturmaz.


Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün;
Dairenin 10.7.1995 gün ve 7549-7998 sayılı ilamiyle onanmasına karar
verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak
okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 185/1 maddesi davacı davalının
muvaffakatı olmaksızın davasını geri alamaz kuralını getirmiştir. Davasını
geri alan davacı bununla talep sonucundan (hakkın özünden) feragat etmemekte
sadece davasını geri almakta ve onu ileride tekrar açabilme hakkını saklı
tutmaktadır.
Davacı vekili 1988/657 sayılı dosyaya verdiği 17.7.1989 tarihli
dilekçesinde (yeniden dava açabilmek için süresinden önce ikame ettiğim bu
davadan feragat ediyorum) ibaresini kullanmış, 18.7.1989 günlü oturumdada bu
dilekçeyi tekrarlamış ve açmış olduğum davadan feragat ediyorum demiştir.
Davacının bu sözleri davadan feragat anlamında değildir. (HUMK md. 91)
Şartların oluşması halinde davanın yeniden açılacağı anlamını taşımaktadır.
Nitekim duruşma sırasında hazır olan davalı vekili de (feragata diyeceğim
yok) şeklinde bu geri almaya karşı çıkmadığını dile getirmiştir. Tarafların
kullandığı feragat sözcüğü teknik nitelikte değildir. Gerçek iradelerini
yansıtmamaktadır. Bu açıklama ışığında kesin hükümden sözedilemez. O halde
davanın esasının incelenip bir karara bağlanması gerekirken bu yönün gözden
kaçarak hükmün onanması doğru görülmediğinden, davacının karar düzeltme
isteğinin kabulüne, 10.7.1995 günlü 7549/7998 sayılı onama kararının
kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar
verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 440-442 maddeleri
gereğince, davacının karar düzeltme isteğinin kabulüne, onama kararının
kaldırılmasına hükmün yazılı gerekçe ile BOZULMASINA, temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 27.10.1995

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...