Boşanma davası, maddi ve manevi tazminat nisbi harç, vekalet ücreti

0 oy
17, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

2. Hukuk Dairesi 2003/13706 E., 2004/2180 K.

  • BOŞANMA DAVASI
  • MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
  • NİSPİ HARÇ
  • VEKALET ÜCRETİ

 

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
ESAS KARAR
2003/13706 2004/2180
Y A R G I T A Y İ L A M I 
MAHKEMESİ :Sivas l.A.H.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün maddi, manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve vekalet ücreti yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Halim vekili geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi.Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Medeni Kanunun 174. maddesi uyarınca istenilen maddi, manevi tazminat istekleri boşanmanın (eki) ferisi niteliğindedir.Yargılamanın her aşamasında istenilmesi imkan dahilindedir. Başvurma ve nisbi harca da tabi bulunmamaktadır. İsteğin kabul ve reddedilen kısımları üzerinden taraflar yararına vekalet ücreti de verilemez. Bu husus üzerinde durulmadan kabul edilen tazminatlar üzerinden davalı yararına vekalet ücreti takdiredilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
3-4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur. 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 375.000.000 lira vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2004 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...