Görevli mahkeme, kira sözleşmesinde uyarlama davası

0 oy
21, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

3. Hukuk Dairesi 1994/15466 E., 1994/17042 K.

·  GÖREVLİ MAHKEME

·  KİRA SÖZLEŞMESİNDE UYARLAMA DAVASI

"İçtihat Metni"

T.C
Y A R G I T A Y
Üçüncü Hukuk Dairesi

E. 1994/15466
K. 1994/17042
T. 3.10.1994


ÖZET: Kira parasının, günün şartlarına göre uyarlanmasının amaçlandığı
davalarda görevli mahkeme, kira sözleşmesi süresine ve kira parasına göre
belirlenmelidir.


(1086 s. HUMK. m. 2/1, 8)

Dava dilekçesinde, kira parasının 1.5.1994 gününden başlayarak aylık 2.300.000
lira olarak tesbiti istenilmiştir. mahkemece, davanın kısmen kabulü ile aylık
kira parasının 2.000.000 lira kabulü cihetine gidilmiş; hüküm, davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün
kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Taraflar arasındaki 1.5.1991 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira
sözleşmesinde kira parasının her yıl 40 artırılacağı kararlaştırılmıştır.

Davacı, 1.5.1994 tarihinden başlayan dönem kira parasının 40 oranının
üstünde olarak arttırılmasını istemektedir. Bu anlamda istem, HUMK.nun 8.
maddesinde belirtilen kira parası tesbiti değildir; davacı, kira parasının
günün şartlarına göre ayarlanması (uyarlama) amaçlanmaktadır.

Kira sözleşmesi süresine ve kira parasına göre davaya bakmaya Asliye Hukuk
Mahkemesi görevlidir. Dava dilekçesinin bu nedenle reddi gerekirken işin
esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve şimdilik
diğer yönlerinin incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının
istek halinde temyiz edene iadesine, 3.10.1994 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...