Davada tarafın ölmesi, taraf teşkili

0 oy
22, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

3. Hukuk Dairesi 2003/8891 E., 2003/8841 K.

  • DAVADA TARAFIN ÖLMESİ
  • TARAF TEŞKİLİ

 

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y 
3.Hukuk Dairesi
Sayı :
Esas Karar
_________ _________
2003/8891 2003/8841
Y A R G I T A Y İ L A M I 
Mahkemesi :Iğdır Sulh Hukuk Hakimliği

Dava dilekçesinde 361.630.000 lira için yapılan ilamsız takibe vaki haksız itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I 
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada, davalının kaçak elektrik kullandığından bahisle 361.630.000 lira için yapılan ilamsız takibe vaki haksız itirazın iptali ile takibin devamı ve % 40 icra inkar tazminatının tahsili istenilmiş, mahkemece davalının vefatı nedeniyle davanın husumetten reddi cihetine gidilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden davalının dava açıldıktan (3.6.2002) sonraki bir tarihte öldüğü (7.12.2002) anlaşılmaktadır.
Her gerçek kişi, yaşadığı sürece taraf ehliyetine sahiptir (HUMK.mad.38; MK.mad.8). 
Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur (TMK.mad.28/1). Bu nedenle, davaya ölen tarafa karşı devam edilmesine imkan yoktur.
Ancak, genel olarak miras bırakanın alacakları, hakları ve borçları mirasçılara geçer (TMK.mad.599).
Açılmış bir davanın yargılaması sırasında, taraflardan birinin ölümü halinde, mirasçılarının halef olduklarının kabulü gerekir. Şu durumda, ölüm olgusu ile yasal bir taraf değişikliği meydana gelmektedir. Bundan böyle davanın ölen kişinin mirasçılarına karşı yürütülmesi gerekmektedir.
Yine davada taraf olabilme ehliyetinin araştırılıp saptanması konusu, usul hukukuna ilişkin olup dava koşullarından sayıldığından yargılama sırasında mahkemece görevinden ötürü ve kendiliğinden gözönünde bulundurulması zorunludur.
O halde mahkemece; davalının yasal mirasçıları davaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken usul ve yasaya aykırı olacak şekilde ölüm ile husumetin sona erdiğinden bahisle davanın reddi cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...