Kötü niyet tazminatı, menfi tespit davası

0 oy
25, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

4. Hukuk Dairesi 2006/12342 E., 2007/12485 K.

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI
  • MENFİ TESPİT DAVASI

"ÖZET"

DAVA KONUSU İCRA TAKİBİNİN DAYANAĞI İLAMIN KONUSU YAYININ YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN 5680 SAYILI YASA'NIN DEĞİŞİK 17/2. MADDESİ UYARINCA; DAVACILARIN İCRA TAKİBİ BORÇLUSUNDAN TAKİBE DAYANAK İLAMIN KONUSU YAYININ YAPILDIĞI GAZETEYİ YAYIN TARİHİNDEN SONRA DEVRALMALARI, ONLARIN GAZETENİN ÖNCEKİ BORÇLARINDAN SORUMLULUKLARINI KALDIRMAYIP, AKSİNE ÖNCEKİ İMTİYAZ SAHİBİ İLE BİRLİKTE MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUKLARINI GEREKTİRİR. 

 

"İçtihat Metni"

Davacılar A... Medya Ajansı A.Ş. ve Mustafa vekili tarafından, davalılar Ferdi ve Almula aleyhine 18.07.2006 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit ve kötüniyet tazminatı istenmesi üzerine, mahkemece yapılan yargılama sonunda; menfi tespit isteminin kabulüne, kötüniyet tazminatı isteminin reddine dair verilen 28.07.2006 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili ve davalılar vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, menfi tespit ve kötüniyet tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece menfi tespit istemi kabul edilmiş, kötüniyet tazminatı istemi reddedilmiştir. Kararı taraflar temyiz etmişlerdir.

Davacılar, davalılar tarafından alacaklı sıfatıyla Ankara Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 2006/2220 esas sayılı dosyası ile yürütülen ilamlı icra takibinin dayanağı ilamda taraf olmadıklarından, borçlu gösterilerek hak ve alacaklarına haciz konulmasının usul ve yasaya uygun olmadığı iddiasıyla davalılara borçlu olmadıklarının tespitini ve davalıların kötüniyetli olduklarını belirterek % 40 tazminat isteminde bulunmuşlardır.
Davalılar cevaplarında, icra takibine dayanak ilamın konusu olan yayının yapıldığı "Ş..." gazetesinin imtiyaz hakkını yayın tarihinden sonra devralsalar bile, davalıların Basın Kanunu uyarınca sorumluluklarının müşterek müteselsil olduğunu savunarak davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece takibe dayanak ilamda davacıların taraf olmadığı gerekçesiyle menfi tespit istemi kabul edilmiş; davalıların kötüniyetli olmadıkları kabul edilerek kötüniyet tazminatı istemi reddedilmiştir.

Davaya konu olayın gelişimi şu şekilde olmuştur: "Ş..." gazetesinin 06.09.2003 tarihli sayısında davalıların kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla yayın tarihinde gazetenin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü olan Yusuf aleyhine Ankara Onikinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları 2004/339 esas sayılı tazminat davasında istemleri kısmen kabul edilip taz
minata hükmedilmiştir. Verilen bu ilama dayanarak davalılar, alacaklı sıfatıyla Ankara Dokuzuncu İcra Müdürlüğü'nün 2006/2220 esas sayılı dosyasında dava dışı gazetenin yayın tarihindeki imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü
Yusuf aleyhine takibe girişmişlerdir.

Bu takibin kesinleşmesi üzerine "Ş..." gazetesinin ilan gelirlerine haciz konulmuştur. Bunun üzerine davacılar A... Medya A.Ş. ve sahibi Mustafa istihkak iddiasında bulunarak gazetenin imtiyaz hakkını yayın tarihinden sonra 01.04.2004 tarihinde devraldıklarını ve bu nedenle borçtan sorumlu olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu iddialarının İcra Müdürlüğü'nce kabul edilmemesiüzerine eldeki davayı açmışlardır.

Dava konusu icra takibinin dayanağı ilamın konusu yayının yapıldığı 06.09.2003 tarihinde yürürlükte bulunan 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 4756 sayılı Kanun'un 20. maddesi ile değişik 17/2. maddesinde "zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra mevkutenin devredilmesi, başka bir mevkute ile birleşmesi veya sahibi olan gerçek kişi ya da şirketin herhangi bir surette değişmesi halinde mevkuteyi devralan, birleşen ve her ne suretle olursa olsun mevkutenin sahibi gerçek kişiler ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici de, bu fiil nedeniyle hükmedilen tazminattan birinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenleme uyarınca, davacıların icra takibi borçlusundan takibe dayanak ilamın konusu yayının yapıldığı WŞ..." gazetesini yayın tarihinden sonra devralmaları onların gazetenin önceki borçlarından sorumluluklarını kaldırmaz. Aksine, önceki imtiyaz sahibi ile birlikte müşterek müteselsil sorumluluklarını gerektirir. Bu haliyle davanın tümden reddi gerekir.

Anılan yön gözetilmeden davacıların takibe dayanak ilamda taraf olmadıkları gerekçesiyle borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle davalılar yararına (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davacıların temyizinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 18.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...