Bilirkişi raporu, irtifak kamulaştırılmasında bedelin tespiti

0 oy
29, Temmuz, 2011 Editor tarafından soruldu

 

5. Hukuk Dairesi 2003/10472 E., 2003/12742 K.

  • BİLİRKİŞİ RAPORU
  • İRTİFAK KAMULAŞTIRILMASINDA BEDELİN TESPİTİ

 

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y 
5.HUKUK DAİRESİ
SAYI
ESAS KARAR
_______ _______
10472 12742

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ:G Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :18.03.2003
NOSU :258-160

Taraflar arasındaki daimi irtifak kamulaştırma bedelinin artırılması istemi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R -
Dava, daimi irtifak kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Alınan rapor değer biçme yöntemi bakımından doğrudur. arsa niteliğindeki taşınmaza emsal mukayesesi yapılarak değer biçilmesi doğrudur. Ancak;
Kamulaştırma 18.08.1989 yılında yapılmış olmasına rağmen kamulaştırma işleminin davacıya tebliğ edilmeden irtifak hakkı için kısmen kamulaştırılan taşınmaz imar uygulamasına tabi tutulmuş ve uygulama kesinleşmiştir. Kamulaştırma işlemini daha sonra 12.04.2001 tarihinde davacıya tebliğ edilmiş, dava 24.04.2001 tarihinde açılmıştır. Bu durumda daimi irtifak hakkı hesaplanırken 21 parsel nolu taşınmazın yüzölçümü yerine imar uygulaması sonucu oluşan ve davacıya ait olan daimi irtifak hakkı geçirilen 4 ve 5 nolu taşınmazların yüzölçümleri ve bu parsellerdeki değer kaybı esas alınarak değer biçilmesi gerektiği gözetilerek, bilirkişi kurullarından bu yönde ek raporlar alınmadan eksik inceleme ile kamulaştırma bedelinin artırılması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle H.U.M.K.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 03.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...