Hasılat kirası, kira sözleşmesi

0 oy
8, Ağustos, 2011 Editor tarafından soruldu

 

6. Hukuk Dairesi 1992/1095 E., 1992/1421 K.

·  HASILAT KİRASI

·  KİRA SÖZLEŞMESİ

"İçtihat Metni"

T.C
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1992/1095
K. 1992/1421
T. 3.2.1992

ÖZET : Taşınmazın otel ve kamp olarak kullanılacağı sözleşmede açıkça
belirtilmiş, özel şartlarda ayrıca kiralanandaki bütün demirbaş eşyalarla
birlikte işletilmek üzere teslim edildiği belirtilmiştir. Sözleşmenin bu
niteliği sebebiyle bütün demirbaşlarla otel olarak işletilmek üzere kira
sözleşmesine konu edilen taşınmazın hasılat kirasına konu edildiğinin kabulü
icap eder
.

(818 s. BK. m. 288)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı
tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme
davayı kabul etmiş hükmü davalı temyiz etmiştir.
Davacı vekili, G......Oteli adlı kiralananın 15.4.1988 başlangıç tarihli
sözleşme ile davalıya kiralandığını, davalının kira bedelini sözleşme
şartlarına göre ödemediğini, keşide ve tebliğ olunan ihtarların sonuç
vermediğini ileri sürerek, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini
istemiştir.

Davalı, temerrüt şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini
savunmuştur.

Kira sözleşmesi taraflar arasında yapılmış olup, 42 oda, 60 karavanlık kamp,
lokanta ve yüzme havuzundan oluşan taşınmazın otel ve kamp olarak
kullanılacağı sözleşmede açıkca belirtilmiş, özel şartlarda ayrıca
kiralanandaki bütün demirbaş eşyalarla birlikte işletilmek üzere teslim
edildiği belirtilmiştir. Sözleşmenin bu niteliği sebebiyle bütün
demirbaşlarla otel olarak işletilmek üzere kira sözleşmesine konu edilen
taşınmazın hasılat kirasına konu edildiğinin kabulü icap eder. Bu sebeple
olayda, BK.nun 260. maddesinin değil, 288. maddesinin uygulanması icap eder.
Buna göre tahliye istenebilmesi için davalıya gönderilen ihtarmanede kira
bedelinin ödenmesi için 60 günlük süre verilmesi lazımdır.Davacının
gönderdiği ihtarnamede ise 30 günlük süre verildiği anlaşılmaktadır. Bu
itibarla, dava için gerekli yasal şartların gerçekleşmediği nedeniyle davanın
reddi gerekirken bundan zuhul olunarak tahliye karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 3.2.1992 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...