Davadan feragat, feragatin sonuçları

0 oy
9, Ağustos, 2011 Editor tarafından soruldu

 

6. Hukuk Dairesi 1995/10368 E., 1995/10466 K.

·  DAVADAN FERAGAT

·  FERAGATİN SONUÇLARI

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1995/10368
K. 1995/10466
T. 30.10.1995

ÖZET : Hükmün kesinleşmesine kadar yargılamanın her aşamasında davadan feragat olunabilir. Ancak, ortaklığın giderilmesi davaları her iki taraf yararına
sonuçlar doğurduğundan, davacının feragat istemine davalının da katılması

gerekir.

(1086 s. HUMK. m. 91, 95)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair
karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki
bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme, satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermiş; hüküm, davacı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taşınmazın mümkünse taksimi olmadığı takdirde satılarak ortaklığın giderilmesi
istemi üzerine yapılan incelemeler üzerine, satış suretiyle ortaklığın
giderilmesine karar verilmiştir. Ancak, hükmün kesinleşmesinden önce davacı,
davadan feragat ettiğini bildirmiştir. Ortaklığın giderilmesi davalarının her
iki taraf yararına sonuçlar doğuran özelliği sebebiyle, davacının feragatının
hüküm tesisine esas alınabilmesi için davalıların da davanın devamını
istememiş ve feragata itirazı olmadığının bildirmiş olması icabeder. Bu
itibarla, davacı feragatı sebebiyle davalıdan diyeceğinin sorulması ve
sonucuna göre bir karar verilmesini teminen hükmün bozulması gerekmiştir.

S o n u ç : Hükmün yukarıda açıklanan nedenle (BOZULMASINA), istek halinde
peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30.10.1995 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...