İyi niyet, dürüstlük kuralı, önalım, taşınmaz taksimi

0 oy
10, Ağustos, 2011 Editor tarafından soruldu

 

6. Hukuk Dairesi 2002/7397 E., 2003/102 K.

·  İYİ NİYET (DÜRÜSTLÜK KURALI)

·  ÖNALIM

·  TAŞINMAZIN TAKSİMİ

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan önalım davasına dair kararın temyiz incelemesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava önalım hakkına konu edilen payın iptal ve tesciline ilişkindir.Mahkeme davanın kabulüne karar vermiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Önalım davasına konu edilen payın ilişkin olduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin tasarrufundaki yeri ve ona tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında o yerde hak iddia etmeyen davacının, tapuda pay şeklinde yapılan işlem nedeniyle önalım hakkını kullanması Medeni Kanunun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz.Kötüye kullanılan bu hak kanunen himaye görmez.14.2.1951 gün 17/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca bu hususun davanın her aşamasında ileri sürülmesi, hatta mahkemenin kendiliğinden nazara alması gerekir.Savunmanın tevsii bu gibi durumlarda söz konusu değildir.
Olayımızda, davacı dava dilekçesinde 9 parsel sayılı taşınmazdaki 15/120 paya isabet eden 90 m2 miktarındaki dairenin 28.1.2002 tarihinde davalıya satıldığını açıklayarak 4.2.2002 tarihinde süresinde açmış olduğu iş bu dava ile önalım hakkı nedeniyle 15/120 payın iptali ile adına tescilini istemiştir.Davalı vekili, davalının paya karşılık kat mülkiyetine geçilmemiş binadaki bir dairenin 20.000.000.000.TL bedelde satın aldığını, davacı ve davalının aynı binada oturduklarını, davacının da bu durumu bildiğini savunmuştur.Dava yasal üç aylık hak düşürücü süre içinde açıldığından davalının satım sözleşmesindeki miktarın şufa bedeli olarak kabul edilemeyeceği yolundaki temyiz itirazları yerinde değildir.Ancak davalı tapuda pay satışı şeklinde gösterilen işlemin bağımsız bir bölümle ilgili olduğunu iddia ettiğine göre önalım davasına konu edilen taşınmazın paylaşıldığı savunmasının yapıldığının kabulü gerekir.Mahkemece bu husus üzerinde durulması, tarafların bu konudaki delillerinin toplanması varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken noksan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması icap etmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 14.1.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
M.Tunaboylu S.Tükenmez A.N.Kaynak E.Kabakçı M.N.Şerbetçioğlu

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...