Ecrimisil davası, fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası

0 oy
10, Ağustos, 2011 Editor tarafından soruldu

 

6. Hukuk Dairesi 2003/1076 E., 2003/1222 K.

  • ECRİMİSİL DAVASI
  • FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi 
ESAS KARAR
1076 1222
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ :Bitlis Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO :2002-28
KARAR NO :2002-151
KARAR TARİHİ :27.12.2002

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-ecrimisil davasına dair karar davacı Vakıflar Gen.Md izafeten Vakıflar Bölge Md. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava fuzuli işgal sebebiyle kiralananın tahliyesi ve ecrimisil tahsiline ilişkindir. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili, Asliye Hukuk Mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde mülkiyetinin müvekkiline ait Paşa Hamamının 1.5.1998 tarihinden itibaren davalı tarafından haksız olarak işgal edilmesinden dolayı taşınmazın tahliyesini, süre gelen müdahale sebebiyle uğranılan zarar 6.068.875.000.-TL ecrimisil bedelinin tahsilini talep etmiştir. Fuzuli işgal olup olmadığının 6570 Sayılı Yasanın 12.maddesi gereğince değerlendirilmesinin Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğundan bahisle görevsizlik kararı vermiş ve bu hüküm kesinleşmiştir.Davalı, işletme ruhsatının kendi adına olduğunu, açılan tahliye davası ile ecrimisil isteminin reddini savunmuştur.
Dosyada mevcut 12.6.1991 başlangıç tarihli 18 ay süreli yazılı kira sözleşmesi, davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile dava dışı Selahattin arasında düzenlenmiştir. Dosya kapsamına, toplanan delillere, 15.12.1998 tarihinde kesinleşen Bitlis Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/98 esas sayılı temerrüt ve akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi ile alacağın tahsiline ilişkin dava dosyası münderecatına göre belirtilen yazılı kira sözleşmesinin varlığını sürdürmekte olduğu, Selahattin'nin kiracılığının da devam ettiği anlaşılmaktadır. Sözleşmeye ek onarım protokolünün 15.maddesinde de "kiracı Vakıflar Müdürlüğünün muvafakatı olmadan kiralananı bir başkasına devir edemeyecektir" şartı yer almaktadır. Davalı, davacı idarenin devire muvafakat verdiğini de ispat edemediğinden davalının fuzuli şagil olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca davacının tahliyeye yönelik davasının kabulü ile talep edilen ecrimisil için gerekli inceleme yapılarak sonucu dairesinde bir karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...