Teminat ipoteğinin kapsamı

0 oy
13, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

19. Hukuk Dairesi 1993/3785 E., 1994/5240 K.

·  TEMİNAT İPOTEĞİ

·  TEMİNAT İPOTEĞİNİN KAPSAMI

"İçtihat Metni"


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
1993/3785 1994/5240

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili bankanın davalı
....A.Ş.ne kredi sözleşmesine dayalı kredi kullandırdığını, bu
davalının aynı zamanda davacı bankanın kredi müşterisi davadışı Kiktaş ve
Kapa şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelerde limitli kefil olduğunu, öbür
davalıların .......A.Ş. lehine ipotek veren üçüncü kişiler bulunduğunu,
kat edilen borcun ihtarnameye karşın ödenmemesi nedeniyle yapılan takibe
itiraz edildiğinden, itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar yanıt dilekçelerinde, davalı .....A.Ş.nin dava dışı
Kapa ve Kiktaş A.Ş.ye bir borcu bulunmadığını, esasen ipotek takibi içinde bu
borcun takip edilemeyeceğini bildirmişlerdir.
Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davalı ........A.Ş.nin
takip günü itibariyle davacı bankaya teminat mektubu ve nakten kullandırılan
kredilerden dolayı borçlu bulunduğu, bu borçtan asıl borçlu olarak tümüyle,
öbür davalıların ipotek ve kefalet limitleri içinde sorumlu oldukları, davalı
.....A.Ş.nin dava dışı şirketlere olan kefalet borcu için istenen
miktarların ayrı bir davanın konusu olduğu, ipotek takibi kapsamında
istenemeyeceğinden reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.
Dava nitelikçe, İ.İ.Y.nın 67. maddesi hükümleri doğrultusunda açılmış
itirazın iptali davasıdır. Takip talebinde alacağın konusu ayrıntılı biçimde
açıklanmıştır. Burada davalılara gönderilen ipoteğin paraya çevrilmesi
yoluyla takip istemine özgü ödeme emrinde davalı borçlu Kadirbeyoğlu A.Ş.nin
ana para ve ödenmeyen teminat mektubuna ilişkin borcu yanında, dava dışı Kapa
İnşaat A.Ş. ve Kitaş A.Ş.ye olan kefalet tutarlarından dolayı olan borçları
da belirlenmiştir.
Öbür yandan, davalı kefil ve ipotek verenlerin ipotek
belgelerinde; davalı asıl borçlu ........A.Ş.nin başka kişilere
kefaletine ilişkin sözleşmelerden doğan borcunu da üstlenmişlerdir. Başka bir
anlatımla, öbür davalı asıl borçlu ........A.Ş.nin davacı banka ile
yapmış olduğu ve ilerde yapacağı işlemlerde "kefil olarak" kabul ettiği,
kambiyo senedi, sözleşme, kredi işlemlerinden doğmuş ve doğacak borçlarını,
ana para ve eklentilerini karşılamak üzere taşınmaz mallarını banka lehine
ipotek etmeyi kabul etmişlerdir. Bu durumda, davacı bankanın, ipotek
belgesinde yazılı ve hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak biçimde
sorumluluğunun belirlenmesi karşısında davalı firmanın kefalet borçları
nedeniyle ipoteğe dayalı icra takibine başvurması doğal sayılmalıdır.
Mahkemece yapılacak iş; davalı asıl borçlu ..........A.Ş. lehine
verilen ipoteklerin bu firmanın ipotek borcunu da kapsadığı, böylece takip
konusu edilen dava dışı kişilere kefalet nedeniyle oluşan borç miktarı
yönünde bilirkişilerden ek rapor alınarak, sonucuna göre karar vermekten
ibarettir.
Davalı .....A.Ş.nin dava dışı borçlular lehine yaptığı kefalet
nedeniyle oluşan borcu üstlenmesi karşısında, davadışı şirketler hakkında
takip ve dava açılmadığından, bu şirketlerdeki davacı banka alacağının
araştırılamayacağı, sorumluluklarının saptanmasına gerek görülmediği
yolundaki bilirkişi sözlerine göre buna yönelik istemin reddi doğrultusunda
hüküm kurulması isabetsiz olup, bozma nedeni sayılmıştır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının davacı
yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 26.5.1994 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...