Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, zamanaşımı

0 oy
22, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

13. Hukuk Dairesi 2003/6257 E., 2003/10155 K.

  • GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
  • ZAMANAŞIMI

 

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili ile davalı vekili gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalıların murisi Ayşe 'nin kendisine mirasen intikal eden 238 parsel sayılı taşınmazın tamamını 1.6.1987 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile satıp, parasını aldığını, ancak satış vaadi yapıldığı sırada davalı olan taşınmazın dava sonunda çıkan tapusunun davalılar tarafından devrine yanaşılmadığını ileri sürerek fazla hakları saklı olmak üzere 10.000.000.000TL. nin tahsilini istemiştir.
Davalılar, sözleşmenin 1.6.1989 tarihli olup, davacının hiçbir zaman taşınmaza zilyet olmadığını, bu halde 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davacının dayandığı sözleşmenin 1.6.1989 tarihli olduğu ve dava tarihi itibariyle 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıların murisi Ayşe ile düzenledikleri 1.6.1989 tarihli satış vaadi sözleşmesine dayanarak satın aldığı taşınmazın adına tescil edilmediğini bildirerek taşınmazın bedeli olarak 10.000.000.000TL. nin tahsilini istemiştir. 1.6.1989 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde mülkiyetin ihtilaflı ve davalı olduğu anlaşılan taşınmazın dava sonucu Ayşe adına tescil edildiğinde davacıya tapuda ferağ ve takririnin verileceği belirtilmiş olup satış şarta bağlı olarak yapılmıştır. Sözleşmede belirtilen şart ise taşınmazın davalıların murisi Ayşe 'nin eşi Mustafa adına tesciline karar verilip kararın kesinleştiği 5.12.2000 tarihinde gerçekleşmiştir. O halde davacının sözleşmeye göre tescil isteyebileceği tarih M Kadastro Mahkemesinin tescile dair kararının kesinleştiği 5.12.2000 tarihi olup zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Davanın açıldığı 21.5.2002 tarihi itibariyle olayda zamanaşımı süresi dolmamıştır. Mahkemece bu hususun nazara alınarak işin esasına girilip sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 275.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 16.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...