Ecrimisil, eski hale getirme, görevli mahkeme, yöneticinin dava açma yetkisi

0 oy
23, Eylül, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

18. Hukuk Dairesi 1993/4799 E., 1993/6236 K.

·  ECRİMİSİL

·  ESKİ HALE GETİRME

·  GÖREVLİ MAHKEME

·  YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ

"İçtihat Metni"

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde eski hale getirme ve ecrimisilin faiz ve masraflarla
birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada kat maliki olmadığı anlaşılan yönetici davalının ana
gayrimenkulün ortak yerlerine vaki müdahalenin önlenmesini ve ecrimisile
hükmedilmesini istemiş olup, mahkemece müdahalenin önlenmesine ve ecrimisil
isteminin reddine karar verilmiş davacı yönetici ecrimisil davasının reddine
ilişkin kararı davalılar da meni müdahaleye dair kararı temyiz etmiştir.
Kat Mülkiyeti Kanununun ek 1. maddesi kat mülkiyetinden doğan
uyuşmazlıkların miktarına bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceğini
hükme bağlamış olup, ortak yere müdahalenin önlenmesi davası bu suretle
belirlenen mahkemenin görevleri kapsamındaysa da ecrimisil davası miktar ve
değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülecek davalardan da
olmadığı cihetle mahkemenin görevi dışındadır.
Mahkemece, istenen ecrimisil miktarı itibarıyla ecrimisile ilişkin
dava tefrik edilerek Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere dava
dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken görev yönü dikkate alınmadan
işin esası hakkında hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Ayrıca meni müdahale davası kat mülkiyeti hükümlerinin uygulandığı
davalarda ancak kat malikleri tarafından açılabileceği ve yönetici tarafından
açılan bu gibi davalarda kat malikleri kurulunun bu gibi konularda yöneticiye
yetki vermesi gerektiği dikkate alınarak kat malikleri kurulunun yönetici
olan davacıya bu konuda yetki verip vermediği araştırılmadan ve bu suretle
dava açma ehliyeti saptanmadan davanın yazılı olduğu şekilde kabulü de usul
ve yasaya aykırıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.5.1993 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...