Borç sözleşmesinin teminatı, satış vaadi sözleşmesi

0 oy
24, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

14. Hukuk Dairesi 1993/174 E., 1993/7292 K.

·  BORÇ SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI

·  SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

"İçtihat Metni"

T.C
Y A R G I T A Y
Ondördüncü Hukuk Dairesi

E. 1993/174
K. 1993/7292
T. 4.10.1993

ÖZET : Taraflar arasında dayanak satış vaadi sözleşmesiyle aynı günde
aktedilen düzenleme borç sözleşmesinden, satış vaadi sözleşmesine atıfta
bulunularak, borcun ödenmesi halinde, alacaklının satış vaadi sözleşmesinde
yazılı haklarını ileri süremeyeceğinin yani tescil isteyemeyeceğinin
kararlaştırılmış olduğu anlaşılmakla; artık ortada geçerli bir satış vaadi
sözleşmesi bulunduğundan sözedilemez ve satış vaadinin yalnızca borcun
teminatı olarak yapıldığının kabulü gerekir.


(818 s. BK. m. 1, 11, 18, 213)

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 17.9.1990 gününde verilen dilekçe
ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak tapu iptali ve tescil
istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen
14.9.1992 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından
istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar
verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği
düşünüldü:

Davacı, satış vaadi sözleşmesine dayanarak tescil istemiş, davalı sözleşmenin
borcun teminatı olarak düzenlendiğini, aslında ortada bir satış vaadi
sözleşmesinin bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Gerçekten taraflar 4.7.1989 tarih ve 1454 sayılı satış vaadi sözleşmesini
yaptıktan sonra aynı gün yine noterde bir sonraki 1455 sayılı düzenleme
şeklinde borç sözleşmesi akdetmişler ve bunda satış vaadi sözleşmesine atıfta
bulunarak sadece borçulunun borcunu ödemesi halinde alacaklı, alıcının satış
vaadi sözleşmesindeki haklarını ileri süremeyeceği yani tescil
isteyemeyeceğini hükme bağlamışlardır. Açıklanan durum gözönünde tutulduğunda
taraflar arasında geçerli bir satış vaadi sözleşmesi bulunduğundan sözetmeye
olanak bulunmamaktadır. Sözleşmenin, borcun teminatı olarak yapıldığı
açıktır. Bu nedenlerle, davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı
şekilde ve satış vaadi sözleşmesinin borç sözleşmesine karşı teminat
niteliğinde yapıldığını gösterir delil elde edilemediği gerekçesi ile davanın
kabulü doğru değildir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde
yatırana iadesine, 4.10.1993 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...