Tapu iptali ve yol olarak terkin

0 oy
25, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

14. Hukuk Dairesi 2002/7249 E., 2002/6950 K.

  • TAPU İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN

"İçtihat Metni"


(HGK. 30.05.2001 tarih 2001/14-443 Esas, 2001/458 karar)
Davacı, kadastro çalışmaları sırasında kadim köy yolunun davalı ve aynı zamanda köy muhtarı olan A.O. Şahin'in 5 parsel sayılı taşınmazı kapsamında tespiti yapılarak tapuya tescil edildiğini ileri sürerek bu kısmın tapusunun iptali ile yol olarak terkin edilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, köy yolu iddiasını içeren tapu iptali davası açma hakkının, köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarın yetkisi dahilinde olup, davacının bu konuda dava açma hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir.
Kadim köy yolları tescile tabi yerlerden değildir. Tescil edilmeleri halinde buradan yararlanan kişilerin bu işleme karşı dava açma haklarının bulunduğu Hukuk Genel Kurulunun 30.5.2001 tarih 2001/14-443 Esas 2001/458 Karar sayılı ilamı ile de belirtilmiştir. Somut olayda çekişmeli kısmın kadim köy yolu olduğunun kanıtlanması halinde yol olarak kullanıma açılacağı ve buna göre davacının buradan yararlanacağı anlaşıldığına göre davacının bu davayı açmakta hukuki yararının ve davacılık sıfatının bulunduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle; Mahkemece işin esasına girilerek taraf delilleri değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken sıfat yokluğundan bahisle davanın reddi doğru görülmemiş ve hükmün 
bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 17.10.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

...