Tapu iptal ve tescil davası, yol olarak terkin

0 oy
25, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

14. Hukuk Dairesi 2003/3773 E., 2003/6153 K.

  • TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
  • YOL OLARAK TERKİN

"İçtihat Metni"

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 8.6.1999 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali, mera olarak sınırlandırma ve yol olarak terkin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, davalı orman idaresi hakkındaki davanın reddine dair verilen 24.10.2002 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine vekili ve davalı Rıza vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı Hazine vekili dava konusu 107 ada 50 parsel sayılı taşınmazın senetsizden davalı Rıza adına tespit ve tescil edildiğini, oysa bu yere ilişkin tapu kaydı bulunduğunu ve gayrısabit sınırlı olması nedeniyle miktarı ile geçerli olduğunu ileri sürerek parselin kayıt kapsamı dışında kalan kısmının tapu kaydının iptali ile yol ve mera olarak Hazine adına tescilini istemiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, krokide C harfi ile mor boyalı olarak gösterilen 5.40 metrekarelik yerin tapu kaydının iptali ile yola terkinine karar verilmiş, hükmü davacı Hazine vekili ve davalı Rıza vekili temyiz etmiştir.
Dosya kapsamına, toplanan delillere göre, davalı Rıza vekilinin tüm, davacı Hazine vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
Yerinde yapılan keşif sonucu teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen 22.5.2002 tarihli raporun eki krokide C harfi ile mor boyalı olarak gösterilen 18 metrekarelik kısmın yol olduğu,uygulama, bilirkişi beyanları ve dosya kapsamı ile anlaşıldığından, C harfli yerin tamamına ilişkin olarak davanın kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı olduğu gibi kuruluk içinde kalan 5.40 metrekarelik kısmına ilişkin kabul kararı verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davalı Rıza vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının REDDİNE, 
2-Davacı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 19.9.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...