Tapu iptali ve tescil davası, vekalet ücreti

0 oy
25, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

14. Hukuk Dairesi 2003/8253 E., 2003/8402 K.

  • TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
  • VEKALET ÜCRETİ

"İçtihat Metni"

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 15.3.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.6.2002 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan tapuda davalı adına kayıtlı taşınmazın tapusunun iptali ile Hazine adına tescili istemidir.
Dosya kapsamına, toplanan delillere kararın dayandığı gerekçelere göre davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, lehine karar verilen Hazine davada vekili ile temsil edildiğinden ve Avukatlık Kanunun 168 maddesinde yapılan değişikliğe göre, vekalet ücretinin belirlenmesinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarifenin esas alınacağı şeklindeki hüküm dikkate alınarak karar tarihindeki yürürlükte bulunan tarife uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken buna uyulmaması doğru değil ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme kararının hüküm fıkrasının 5. numaralı bendindeki "Davacı Hazine vekil ile temsil edildiğinden keşifte belirlenen dava değeri üzerinden hesaplanan 5.400.000 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacı Hazine vekiline verilmesine" şeklindeki cümlenin çıkartılarak yerine "Davacı Hazine vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 4.12.2002 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 50.000.000 TL vekalet ücretinin 
davalılardan alınarak davacı Hazineye verilmesine" cümlesinin yazılarak düzeltilmesine, hükmün değiştirilmiş bu biçimi ile HUMK.nun 438/VII. Maddesi gereğince DÜZELTİLEREK ONANMAMSINA, Harçlar Kanunun 13/j. Maddesi uyarınca davalı Hazine harçtan muaf olduğundan onama harcı alınmasına yer olmadığına, 8.12.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...