Dava şartları, pasif husumet ehliyeti

0 oy
26, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

14. Hukuk Dairesi 2008/2815 E., 2008/4549 K.

  • DAVA ŞARTLARI
  • PASİF HUSUMET EHLİYETİ

"İçtihat Metni"

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.09.2004 ve 27.12.2006 gününde verilen dilekçeler ile tedbir şerhinin terkini istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24.10.2007 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_K A R A R_

Dava tapu kaydındaki tedbir şerhinin terkini isteğine ilişkindir. 

Mahkemece Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhine açılan davanın pasif husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddine, Hazine aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar verilmiştir. 

Hükmü, davalılar temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının reddine, 

2-Tapu Sicil Müdürlüğü vekilinin temyizine gelince;

Bilindiği gibi, görevsizlik, yetkisizlik davanın şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. Anılan madde gereği delillerin toplanmasına ilişkin ara kararının gereğinin yerine getirilmesinden önce anlaşmazlığın feragatle sonuçlanması halinde tarifede öngörülen ücretin yarısına ara kararı yerine getirildikten sonra feragat halinde ise, ücretin tamamına hükmedilmesi gerekir. 

Eldeki davada da, davacı 777 ve 576 parsel sayılı taşınmaz kaydındaki 06.03.1955 tarih 33 yevmiye ile konulan ve dayanağı saptanamayan tedbir şerhinin terkinini istemiş, mahkemece deliller toplandıktan sonra esas hakkında hükümle birlikte davalılardan Tapu Sicil Müdürlüğü hakkındaki davanın da pasif husumet ehliyeti bulunmadığından, reddine karar verilmiştir. Bu durumda mahkemenin tarife gereği davalı vekili yararına maktu vekalet ücretine hükmetmesi gerekirken bu yönde hüküm tesis edilmemesi doğru görülmemiştir. Ancak; belirtilen eksikliğin giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, HUMK.nun 438/VII maddesi gereğince düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı Hazinenin temyiz itirazlarının REDDİNE, 2. bent uyarınca Tapu Sicil Müdürlüğünün temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının hüküm fıkrasına 5. bent olarak "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 450,00 YTL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" cümlesinin eklenmesine kararın bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...