Junge metodu, kaim değer yöntemi, meyve ağaçlarının değerinin tespiti

0 oy
27, Eylül, 2011 Velevki tarafından soruldu

18. Hukuk Dairesi 2002/845 E., 2002/2015 K.

·  JUNGE METODU

·  KAİM DEĞER YÖNTEMİ

·  MEYVE AĞAÇLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ

"İçtihat Metni"

ÖZET:Zeminden ayrı olarak yalnızca ağaçların değerlendirilmesi gerektiğinde, taşınmazın ağaçlı değeri ile ağaçsız değeri arasındaki farkın hesaplanmasından ibaret olan, kaim değer yöntemi uygulanmalıdır. Junge metodu ile yapılan değerlendirmeler Yargıtay uygulamalarında kabul edilmemektedir.

(2942 S. Kamulaştırma Kanunu m. 11/3-f)

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Zemini arsa olarak değerlendirilen dava konusu taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları için uygulanan ve ağaçların cinsleri ile ekonomik ömürlerini esas alan Junge tabir edilen yöntemle yapılan değerlendirme Yargıtay uygulamalarında kabul edilmemekte, yanılgının asgariye indirilmesi ve istikrar için kaim değer yöntemine göre değerlendirme yapılması aranmaktadır.
Kaim değer yönteminde önce, omcaların normal sıklıkta ne miktar alanı kapama bağ yapmaya yeterli olduğu saptanıp bu alan, bağ olarak değerlendirilir, aynı yer çevrede ekilmesi mutad ürünler münavebesine göre tarla ziraati yapılarak yeniden değerlendirilip tarla ziraatinde bulunan değer bağ olarak bulunan değerden çıkarılarak omcaların bedeli bulunur. Ancak arsalarda bu kaim değer içinde omcaların yetiştiği toprağın da bir unsur olarak yer aldığı gözetilerek zeminin iki kez değerlendirilmesine meydan vermemek için bu unsuru bertaraf etmek, başka bir deyişle değere yansımasını önlemek üzere, bulunan kaim değerden, bu özelliği hesaba katacak oranda indirim yapılması gerekir. Kaim değer saptanırken uygulanan kapama bağ ve tarla ziraatine göre değerlendirmelerde net gelirin, resmi mercilerden getirtilecek ortalama veri rakamlarına göre hesaplaması da mutlaka sağlanmalıdır.
Mahkemece, bilirkişi kurullarından, taşınmaz üzerindeki omcaların açıklanan kaim değer yöntemine göre değerlendirildiği ek raporlar alınıp, uygunluğu da denetlendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

...