Haciz şerhinin kaldırılması, satış vaadi, görev

0 oy
27, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

15. Hukuk Dairesi 1990/1370 E., 1990/3388 K.

·  GÖREV

·  HACİZ ŞERHİNİN KALDIRILMASI

·  SATIŞ VAADİ

"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
Onbeşinci Hukuk Dairesi

E. 1990/1370
K. 1990/3388
T. 17.9.1990

Taraflar arasındaki davanın, (Bakırköy Asliye Altıncı Hukuk Hakimli-ği)nce
görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen 25.1.1990
tarih ve 190-9 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından
istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla;
dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı üçüncü kişi, kat irtifakına göre maliki bulunduğu meskenini 27.11.1985
günlü satış vaadi sözleşmesi ile Necati'ye sattığını ve satış vaadinin de
tapuya şerh verildiğini ve bu şerhe dayanarak Necati'nin vergi borcundan
dolayı Fatih Vergi Dairesi'nce gayrimenkulün tapusu üzerine haciz
konulduğundan ve ancak taşınmaz satış vaadi bedelinin ödenmemesi nedeniyle
satış vaadi sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürülerek, Fatih Vergi
Dairesi'nce konulan haciz şerhinin kaldırılmasını istemiştir.

Davalı Hazine vekili, yetkili mahkemenin haczi yapan tahsil dairesinin
bulunduğu mahal mahkemesi olduğunu ileri sürerek yetki itirazında
bulunmuştur.

Mahkemece, işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm
davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 6183 sayılı Kanuna göre konulan haciz şerhinin kaldırılmasına ilişkin
istihkak davasıdır.

6183 sayılı Yasanın 68. maddesinde aynen; " istihkak davalarına bakmaya haczi
yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi selahiyetlidir" demek
suretiyle, yetkili mahkemeyi tayin etmiştir. Anılan Kanun, özel kanun olup bu
yasa hükmünün uygulanması gerekir. Öte yandan, yetki itirazı hakkında bir
karar verilmeden işin esası hakkında karar kurulması yasaya aykırı olup karar
bozulmalıdır.

S o n u ç : Yukarda açıklanan nedenlere göre davalı alacaklı vekilinin temyiz
itirazı yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma
gerekçesine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına,
17.9.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

16, Ağustos, 2013 neslişahh tarafından yorumlandı
satış vaadi tapuya şerh verildikten sonraki bir tarihte borç nedeniyle tapuda malik görünen kimsenin taşınmazına icrai haciz koyduk.Lehine şerh verilen kişi taşınmazın devrini isterse bizim haczimizin akıbeti ne olur?veya biz taşınmazın satışını istersek satış vaadi yapmış kişi ne yapabilir?
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...