Müstehak vakıf evladı

0 oy
28, Eylül, 2011 Velevki tarafından soruldu

18. Hukuk Dairesi 2009/3664 E., 2009/9656 K.

  • MÜSTEHAK VAKIF EVLADI

"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde galleye müstehak vakıf evladı olduklarının tespiti istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinin H… ve K… Vakfının galle fazlasına müstahak vakıf evladı olduklarının tespitini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda davacıların vakfın galleye müstahak evladı olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davaya konu vakıf için; E.. A… H… (E… M…. H…, H….) Vakfının 1469, K…. A…. B… T… H… Vakfının 1484, C… A… B… T… H… Vakfının 1513 ve K… H… H… B… T… H… Vakfının 1521 tarihli vakfiyelerinin getirtildiği ve değerlendirmenin bu vakfiyelere göre yapıldığı görülmüştür.

Ancak davaya konu vakfın, vakfiyeleri dosyaya getirtilen bu vakıflardan birisi veya başkaca bir vakıf olup olmadığı davacı tarafa açıklattırılarak galleye müstahak vakıf evladı olduklarının tespiti istenen vakıf kesin olarak belirlenip bu vakfa ait vakfiyeye göre davacılardan varsa kanbağı ile bağlı olduğu kişilere ait vakıftan galle alınmasına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının ibrazı istenip, davacıların gidebildiği kadar üst murislerini gösterir nüfus kayıtlarının ilgili Nüfus Müdürlüğünden ve vakfa ait vakfiye ile vakıftan galle alan evlat listesi ve dayanakları evrakın Vakıflar Genel Müdürlüğünden getirtilip vakfiyede batın vs. diğer şartların bulunup bulunmadığı belirlendikten ve varsa davacıların bu şartları taşıyıp taşımadığı tespit edildikten sonra gerektiğinde uzman bir bilirkişiden de rapor alınıp; bütün bu delil ve belgeler birlikte değerlendirilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...