6136 Sayılı Kanuna aykırı davranış, ruhsatsız bıçak taşımak

0 oy
29, Eylül, 2011 Editor tarafından soruldu

 

1. Ceza Dairesi 1992/1633 E., 1992/1862 K.

·  6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

"İçtihat Metni"

T.C
Y A R G I T A Y
Birinci Ceza Dairesi

E. 1992/1633
K. 1992/1862
T. 18.9.1992

ÖZET : Ruhsatsız bıçak taşımaktan sanık olan kişi hakkında, 6136 sayılı
Kanunun 15/1. maddesine mümas suça ilişkin davanın, hükümden sonra meriyete giren 6136 sayılı Yasaya 3831 sayılı Yasa ile ilave edilen geçici 8.
maddesiyle, her türlü öldürücü aletlerin de bu yasa kapsamına girdiği
belirtilmiş ve geçici 8. maddenin uygulanmasına dair Yönetmeliğin teslimat
şeklini düzenleyen 4/2. madde ve bent hükmü de kesici aletlerin de özel
muhafaza altında teslimini öngörmüş olmakla, daha ağır suçları kasamına alan
ve kişileri silahtan arındırmayı amaçlayan bu Kanunun 6136 sayılı Kanunun
15/1. maddesini uygluama dışı bıraktığı yasanın vaz ediliş amacına uygun
bulunmadığı cihetle, sanığın 6136 sayılı Kanunun 15/1. maddesine muhalefet
suçu, 3831 sayılı Kanunun kapsamı içinde kaldığından bu hususun mahalli
mahkemece değerlendirilmesi lüzumu bozmayı mucip görülmüştür.


(6136 s. ASK. m. 15/1)

Nuri'yi kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Necmi'nin yapılan
yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve diğer sanık Kerim'in üzerine atılı
müsnet suçtan beraatine ilişkin, (Kırıklareli Ağır Ceza Mahkemesi)nden
verilen 27.3.1992 gün ve 133/27 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık
Necmi ile müdahiller Sabri ile Neziha taraflarından istenilmiş ve hüküm
kısmen re'sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan; dava dosyası Cumhuriyet
Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve
aşağıdaki karar tesbit edildi:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın adam öldürme suçunun sübutu
kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin,
cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması
inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Kerim hakkında elde edilen
delillerin mahkumiyetine yeter nitelik ve derecede olmadığı mahkemece de
kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma
sebepleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık vekilinin suç
vasfına, ağır tahrikin varlığına ilişen, müdahiller vekilinin sanık Necmi
yönünden suç vasfına, eksik tahkikata, tahrikin bulunmadığına, sanık Kerim
yönünden sübutun varlığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle öldürme yönünden re'sen de temyize tabi bulunan sanık Necmi hakkında
TCK.nun 572. maddeye muhalefetten verilen beraat hükmü ile sanık Kerim
hakkındaki beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA).

Sanık Necmi hakkındaki sair temyiz itirazlarına gelince;

A- Sanığın müebbet yerine geçici olarak amme hizmetlerinden memnuiyetine karar
verilmesi,

B- Ruhsatsız bıçak taşımaktan sanık Necmi hakkında 6136 sayılı Kanunun 15/1.
maddesine mümas suça ilişkin davanın, hükümden sonra meriyete giren 6136
sayılı Yasaya 3831 sayılı Yasa ile ilave edilen geçici 8. maddesiyle her
türlü öldürücü aletlerin de bu yasa kapsamına girdiği belirtilmiş ve geçici 8
nci maddenin uygulanmasına dair Yönetmeliğin teslimat şeklini düzenleyen 4/2.
madde ve bent hükmü de kesici aletlerinde özel muhafaza altında teslimini
öngörmüş olmakla, daha ağır suçları kapsamına alan ve kişileri silahtan
arındırmayı amaçlayan bu Kanunun 6136 sayılı Kanunun 15/1. maddesini uygulama
dışı bıraktığı yasanın vaaz ediliş amacına uygun bulunmadığı cihetle;

Sanığın 6136 sayılı Kanunun 15/1. maddesine muhalefet suçu 3831 sayılı Kanunun
kapsamı içinde kaldığından bu hususun mahalli mahkemece değerlendirilmesi
lüzumu bozmayı mucip görülmüş,

Sanık vekili ile müdahillerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden müsadere bölümü ayrık olmak üzere hükmün açıklanan nedenle
(BOZULMASINA), 18.9.1992 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...