Pasif husumet

0 oy
1, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

20. Hukuk Dairesi 2006/11453 E., 2006/14574 K.

  • PASİF HUSUMET

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Yenikaraağaç Köyü 101 ada 275, 280, 281, 273, 274 ve 275 parsel sayılı taşınmazlar, mera olarak sınırlandırılmıştır. 

Davacı, orman olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, Hazineye husumet yöneltilmemiş olması nedeniyle davanın pasif husumet yönünden reddine, tesbit gibi tescile karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır.

Orman Yönetimi dava açarken Y…… Köyü tüzelkişiliğini hasım göstermiş, yargılama sırasında ise Hazine davaya dahil edilmiştir. Meraların mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı köy tüzelkişiliğine ait olduğuna ve mera olarak tesbit edilen yerlerde köy tüzelkişiliği yanında Hazine de yasal hasım olduğuna göre, dava sırasında Hazinenin davaya dahil edilmesi taraf değiştirme değil, husumetin yaygınlaştırılmasıdır.

O halde; mahkemece davanın esasına girilmesi gerekirken pasif husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 09/11/2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...