Hazine adına tespit, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği

0 oy
1, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

20. Hukuk Dairesi 2006/9414 E., 2006/13149 K.

  • HAZİNE ADINA TESPİT
  • KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİYETLİĞİ

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında A……. Köyü 120 ada 6 parsel sayılı 3650.92 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, Şubat 1326 tarih 169 nolu tapu kaydı ile tarla niteliğiyle kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalılar adlarına tesbit edilmiştir. 

Davacı Hazine, taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğu ve tespitin iptali ile Hazine adına tescili iddiasıyla dava açmıştır. 

Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi davalılar adlarına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 24/01/1991- 24/07/1991 tarihlerinde yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. 

Çekişmeli taşınmazın tespiten esas alınan Şubat 1326 tarih 169 nolu tapu kaydı, dava dışı 120 ada 4 ve 10 sayılı parsellere de uygulanmış, 10 sayılı parsel kesinleşmiş, 4 sayılı parselin ise dosyada tutanağı olmadığından kesinleşip kesinleşmediği anlaşılamamaktadır. Tapu kaydının kuzeyi cebel okumakta olup, cebel 10 parselin kuzeyindeki ormandır. 10 sayılı parselin tespitinin kesinleşmiş olması kişi lehine hak kazandırmayıp, bu parsel hakkında da Hazine her zaman devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer iddiası ile dava açabilir. Dayanak tapu kaydı sınırı cebel okuduğundan, orman kadastrosunun yapılıp kesinleştiği tarihe kadar tapu kaydı kapsamı dışındaki bölümler orman sayılır. Orman Kadastrosu, Arazi Kadastro tespit tarihi olan 08/11/1991 tarihinden önce kesinleşmiştir. Orman Kadastrosunun kesinleşmesiyle birlikte tahdit dışında kalmış ise orman niteliğini yitireceğinden yeni tahdidin kesinleştiği tarihe kadar orman niteliğini koruduğundan, bu tarihe kadar olan zilyetliğe değer verilmesi mümkün değildir. 3402 Sayılı Yasanın 18/2. maddesi gereğince ormanlar zilyetlikle kazanılamaz. Orman tahditinin kesinleşmesi tarihinden dava tarihine kadar 20 yıllık süre geçmediğinden kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla da kazanımdan söz edilemez 

Mahkemece, yeniden yapılacak keşifte, orman bilirkişisi aracılığıyla kesinleşmiş tahdit haritası dava konusu taşınmazla birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmaz tahdit hattına göre konumu belirlenmeli, taşınmaz kesinleşmiş tahdit hattı içinde ise Hazinenin davası kabul edilmeli, tahdit hattı dışında ise dayanak tapu kaydı 3402 Sayılı Yasanın 20/B maddesi gereğince uygulanarak değişebilir sınırlı olduğundan miktarı ile geçerli kapsamı tayin olunmalı, kayıt miktar fazlasının sınırdaki ormandan açıldığı kabul edilmeli, kesinleşmiş tahdidin üzerinde 20 yıl geçmediği için zilyetlikle kazanımdan da söz edilemeyeceğinden oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 09/10/2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...