Kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yoluyla taşınmaz edinme koşulları, tescil şartları ve hangi hallerde tescil yapılamayacağının belirlenmesi ziraarçi bilirkişi

0 oy
1, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

20. Hukuk Dairesi 2005/13479 E., 2006/1209 K.

  • KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME KOŞULLARI
  • TESCİL ŞARTLARI VE HANGİ HALLERDE TESCİL YAPILAMAYACAĞININ BELİRLENMESİ
  • ZİRAATÇİ BİLİRKİŞİ

 

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve bir kısım davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı ..... ...., dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği ..... Köyünde bulunan toplam 3 parça taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, 1983 yılında annesi .....'den satın aldığını, kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının yararına oluştuğunu iddia ederek Medeni Yasanın 713. maddesi hükmüne göre adına tescilini istemiş, diğer davacı ..... ..... ise satış senetlerinin sahte olduğu iddiasıyla ...... .....'ün tüm mirasçıları adına tescil istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Yasanın 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1970 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. 

Bu güne kadar da genel arazi kadastrosu yapılmamıştır.

...... köyünde üç ayrı mevkiide yer alan çekişmeli taşınmazların tarafların ortak murisi olan ve 15.05.1983 tarihinde ölen .........'ten kaldığı anlaşılmaktadır. Davacı ...... annesi ......'nin ölüm tarihinden sonraki tarihli senetlere dayanarak taşınmazları satın aldığı iddiasıyla tescil istemli dava açmış, diğer davacı .....'nin tüm mirasçılar adına tescil isteğiyle açtığı dava bu dava ile birleştirilmiş, .....'nin diğer mirasçıları da .....'nin yanında davaya katılmışlar ve böylece iştirak halindeki terekeden dolayı davada taraf olma koşulu yerine getirilmiş, mahkemece kardeşler arasında taşınmazların nizalı olduğu, kazandırıcı zamanaşımı ile zilyetlik koşullarının oluşmadığı, orman içi açıklık olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de gerekçe dosya kapsamına uygun değildir. 

Taşınmazlardan birinin üzerinde eski ev olup, diğer ikisi zeytinlik, kestanelik, meyvalık nitelikli tarım arazisidir. Ziraatçi bilirkişi ..... .... yalnızca ...... Mevkiindeki 2 dönüm yüzölçümlü taşınmaz üzerinde orman ağaçları bulunduğu ve bu ağaçların temizlenmesi için hayli işçilik gerektiğini açıklamıştır. Satış senetlerinin muris Hediye'nin ölüm tarihinden sonra düzenlenmiş olması ve senette parmak izi bulunması nedeniyle davacı ......'nın taşınmazları annesi .....'den satın aldığı konusundaki iddiası dayanaksızdır. Hal böyle olunca, .....'nin zilyetliğinin mirasçıların zilyetliğine eklenecek zilyetlik süresinin hesaplanması gerekir. .....'nin ölüm tarihinden sonra mirasçılar arasında açılan dava zilyetliğin ortadan kalktığını göstermez.

Bu nedenlerle, yörede orman kadastrosu yapıldığı anlaşılmakla, orman kadastrosuna ait işe başlama, işi bitirme, sonuçlandırma ve askı ilan tutanakları ile orman kadastrosuna ait harita örnekleri getirtilerek yerine bir uzman orman bilirkişi ile bir fen elemanı ve ziraat mühendisi ile yapılacak keşifte kesinleşen orman kadastro haritası ve tutanaklar yerine uygulanarak taşınmazların tahdit haritasına göre konumları belirlenmeli ve irtibatlı kroki düzenlettirilmeli, taşınmaz kesinleşen orman kadastro sınırları dışında ise yerel bilirkişi ve taraf tanıkları dinlenilmeli, öncesinin ne olduğu, kimden kime kaldığı, ekonomik amaca uygun zilyetlik olup olmadığı ayrıntılarıyla ve maddi olaylarda dayalı olarak sorulup saptanmalı, yöreye ait en eski tarihli memleket haritası dahi uygulanarak dava konusu yerlerin öncesinin niteliği belirlenmeli, bilirkişi tanık sözleri denetlenmeli, zilyetlikle kazanılabilecek yerlerden olup olmadığı kesin biçimde saptanmalı, kullanım biçimi, toprak yapısı konusunda ziraat bilirkişiden ilmi verilere dayalı rapor alınmalı, fen bilirkişiye dava konusu taşınmazların fenni usule göre düzenlenmiş kroki çizdirilmeli, ayrıca taşınmazlar 1/25.000 ölçekli memleket haritası varsa 1/5000 ölçekli fotogometri yöntemiyle düzenlenen paftalar üzerinde gösterilmeli ve oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ:

1) Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı ..... ....'ün taşınmazı annesi ......'den satın aldığı yönündeki temyiz itirazlarının REDDİNE,

2) Diğer tüm davacı ve katılanların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatıranlara iadesine 08/02/2006 günü oybirliği ile karar verildi.

 

...