Medeni haklardan kısıtlı olmak, özel tekerrür

0 oy
2, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

1. Ceza Dairesi 2003/1266 E., 2003/1569 K.

  • MEDENİ HAKLARDAN KISITLI OLMAK
  • ÖZEL TEKERRÜR

"İçtihat Metni"

Şaban 'ı kasten öldürmekten sanık Ahmet 'in yapılan yargılanması sonunda:Hükümlülüğüne ve diğer sanık Emine 'in üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin (M) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.09.2002 gün ve 93/323 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık Ahmet ile müdahiler tarafından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re'sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık hakkında duruşmalı, müdahillerin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
1-a)Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ahmet'in öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı sebeblerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Emine Canışen hakkında taammüden adam öldürme suçuna iştirakten elde edilen delillerin mahkumiyete yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Ahmet müdafiinin duruşmalı incelemede, eksik tahkikata, tahrikin derecesine vesaireye, müdahil Narkız Kaygın vekilinin Ahmet hakkında suç vasfına, tahrikin bulunmadığına ilişen, sanık Emine hakkında bir sebebe dayanmayan, müdahil Yusuf Kaygın'ın eksik incelemeye, sanık Ahmet hakkında suç vasfına, sanık Emine yönünden bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanık Emine hakkındaki hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),
b)Ancak;
aa)Sanık Ahmet hakkında sair temyiz itirazları yerinde değilse de; M 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.12.1998 gün ve 650-1141 sayılı ilamı ile mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında mahkumiyete konu olan fiilin TCK.nun 456/4. maddesiyle verilmiş olması ve özel tekerrür teşkil etmesi nedeniyle öncelikle uygulanması gerektiğinden bu mahkumiyetin suç tarihinden önce infaz edildiğine ilişkin kaydının araştırılması ve sonucuna göre 81/2. maddenin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerekirken yeterli araştırma yapılmadan tatbik edilmemesi,
bb)Sanık hakkında yukarıdaki belirtilen mahkumiyet dışında L Asliye Ceza Mahkemesinin 24.2.1998 tarih ve 1997/418 esas 1998/47 sayılı ilamı ile 6136 sayılı yasaya muhalefetten hapis ve para cezasına hükmedildiği ve ilam sonuna düşülen kayda göre para cezasının 24.4.2000 tarihinde infaz edildiği, hürriyeti bağlayıcı cezasının ise 27.6.2001 tarihinde bihakkın infazının yapıldığı ve bu haliyle de sanık hakkında TCK.nun 81/1. maddesinin uygulanmasından zuhul olunması,
cc)Sanığa hükmedilen hürriyeti bağlayıcı ceza sonucu olarak TCK.nun 33. maddesi uygulanırken TMK.nun 471. maddesinde yapılan değişiklik gözardı edilerek hapislik süresi yerine "ceza müddeti zarfında" yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına karar verilmesi,
Yasaya aykırı sanık ve müdahiller vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden kabulüyle sanık Ahmet hakkındaki hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 25.6.2003 gününde oybirliği ile karar verildi. 

25.6.2003 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık Ahmet müdafii Avukat H'nin yokluğunda 26.06.2003 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.
Başkan Üye Üye Üye Üye

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 1. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...