Hakedişlerden ücret kesme, idarenin yükümlülüğü

0 oy
4, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

21. Hukuk Dairesi 2008/16235 E., 2009/14164 K.

  • HAKEDİŞLERDEN ÜCRET KESME
  • İDARENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

"ÖZET"

DAVALI BELEDİYE İŞVERENİN YÜKLENDİĞİ İŞTE İHALE MAKAMI KONUMUNDA BULUNDUĞUNA GÖRE, HÜKÜM ALTINA ALINAN SON ÜÇ AYLIK ÜCRET VE FAZLA MESAİ ALACAĞININ ÖDENMESİNDEN SORUMLUDUR. 

"İçtihat Metni"

Davacı, davalı işveren nezdinde 11.01.2001-02.10.2003 tarihleri arası çalıştığının tespiti ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılar Sosyal Güvenlik Kurumu ve S... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalılardan SSK vekilinin tüm, S... Büyükşehir Belediyesi'nin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacının davalılardan Turan'ın ihale yolu ile davalı S... Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ucuz konut inşaatı işinde 01.05.2001-30.09.2003 tarihleri arasında bekçi olarak geçen ve kuruma bildirilmeyen hizmetinin tespitine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün hizmet tespitine ilişkin kısım itibarı ile ONANMASINA,

3- Davalılardan S... Büyükşehir Belediyesinin temyizine gelince; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36. maddesi "Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa, müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler. Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez/' hükmünü içermektedir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden S... Büyükşehir Belediyesinin davalı işverenin yüklendiği işle ilgili olarak ihale makamı konumunda bulunduğu, yukarıda açıkça belirlenen madde hükmüne göre hüküm altına alınan işçilik alacaklarından sadece son üç aylık ücret ve fazla mesai alacağı yönünden sorumlu bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ile davalı Belediye Başkanlığının sadece son üç aylık ücret ve fazla mesai alacağı yönünden sorumlu bulunduğu göze-tilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı S... Büyükşehir Belediyesinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç:

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA),

temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden ilgiliye iadesine, 03.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...