İtirazın iptali davası, tebligat, usul

0 oy
5, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

19. Hukuk Dairesi 2002/3491 E., 2003/6257 K.

  • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  • TEBLİGAT
  • USUL

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

 

Davaya konu İzmir 9.İcra Müdürlüğünün 1999/10071 sayılı dosyasında borçlu davalı adına çıkarılan ödeme emri "C... Bulvarı .... Sokak No 2/1 A.../ İzmir" adresinde bizzat kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın dava dilekçesi "C... Bulvarı, .... Sokak No: 2/1 A.../İzmir" adresine 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35.maddesine göre tebliğ edildiğinden bahisle davalının yokluğunda yargılamaya devam edilerek sonuçlandırılması davalı yanın savunma hakkını kısıtlayan esaslı bir usul hatası olup, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. 
 

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...