İpotek şerhi

0 oy
6, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

17. Hukuk Dairesi 1996/3099 E., 1996/3261 K.

·  İPOTEK ŞERHİ

"İçtihat Metni"

2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi gereğince yeniden yapılan kadastro
sırasında 814 parsel sayılı 2945.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz pay
tapu kaydı ile irsen intikal, taksim ve kullanım durumu nedeniyle zeminin
Mihrişah Valide Sultan Vakfına ait olduğu şerh verilerek davacı Muhterem
ve paydaşları adlarına tesbit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde
davacı Muhterem tutanakta yazılı vakıf şerhinin ve davalılar Sanise
ile Zennur yararına konulan kanuni ipoteklerin kaldırılması
istemiyle dava açmıştır. Mahkemece vakıf aleyhindeki davanın kabulüne, diğer
davalılara yönelik davanın reddine, dava konusu parsel üzerindeki vakıf
şerhinin terkinine, kanuni ipoteklerin ayne yazılmasına karar verilmiş, hüküm
davacı Muhterem ve davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz
edilmiştir.
1- Çekişmeli parselin ayrıldığı önceki taşınmazın 1954 yılında yapılan
genel kadastro işlemi sırasında tutanağına ve siciline vakıf şerhi konulmadan
tesbiti yapılmış ve aynı yıl kesinleşmiştir. Daha sonra 1988 yılında
2981/3290 sayılı Yasaya göre yeniden yapılan kadastro çalışmaları sırasında
taşınmaz üzerine vakıf şerhi konmuştur.
Davacı söz konusu Vakıf şerhinin kaldırılması isteği ile dava
açmıştır. Dosya içeriğine göre 1954 yılında yapılan genel kadastro sırasında
çekişmeli parselin tesbitine esas alınan tapu kayıtlarının geldisi olan 1295
yoklama tarihli kayıtlar üzerinde zemininin Mihrişah Valide Sultan Vakfına
ait olduğu halde şerhin yazılmadığı 2981/3290 sayılı yasa gereğince yeniden
yapılan kadastro sırasında oluşturulan parseller üzerine Vakıf şerhi
işlendiği anlaşılmaktadır. 1954 yılında kesinleşen kadastro tesbitinden sonra
2981-3290 sayılı yasaya göre yapılan kadastro tesbiti sırasında 3402 sayılı
Yasanın 12. maddesinde öngörülen 10 yıllık hak düşürücü süre çoktan
geçmiştir. Davadaki istek kadastro tesbitinden önceki nedene dayandığından
yeniden tapu siciline Vakıf şerhinin konması ve eski halin iadesine yasal
olanak kalmamıştır. Açıklanan nedenlerle Vakıf lehine konmuş olan şerhin
iptal edilmiş olmasında yasaya aykırı yön bulunmadığından davalı Vakıflar
İdaresinin temyiz itirazları yerinde değildir. REDDİNE,
2- Davacı Muhterem 'ın temyiz itirazlarına gelince; davacı
sadece 2981-3290 sayılı Yasa gereğince davalı lehine konmuş yasal ipotek
şerhinin iptalini dava etmektedir. Başka bir anlatımla taşınmazın zemini ile
ilgili olarak yapılan işlem dava konusu yapılmamıştır. 2981 sayılı Yasanın
değişik 10. maddesinin c fıkrası paylı arsa ve araziler ile özel parselasyona
dayalı arazilerde imar düzenlenmesi yapılarak bu tür arazilerin taksim
edilmek sureti ile müstakil tapu verilebileceği kendilerine pay verilmeyen
yada az pay verilen kişilere kamulaştırma Yasasına göre tesbit edilecek
bedelin peşin ödenmesi veya parsel aleyhine yasal ipotek konulması
konularında valilik ve belediyelere yetki verilmiş ve bu yetkilerin Kadastro
Müdürlüklerine de devredilebileceği hükmü getirtilmiştir.
Somut olayda 2981-3290 sayılı Yasa uygulamasına tabi tutulan toplam 27
adet parselde kamunun yararlanmasına ayrılan yerler haricinde davacıya tapu
kaydına göre zeminde yüzölçümü hesaplanan payından fazla yer verilmiştir.
Buna karşılık davalılara verilen taşınmazların yüzölçümünün tapu kaydındaki
paylarından daha az olması nedeni ile bilirkişilerden yöntemine uygun biçimde
alınan rapora göre taşınmazın tesbit tarihindeki metrakere değeri 10.039.- TL
üzerinden çekişmeli parsel üzerinde davalılar yararına yasal ipotek şerhi
konulmuş olmasında yasaya aykırı bir yön görülmemiştir.
Davalı Vakıflar İdaresi ile davacı Muhterem 'ın temyiz
itirazları yerinde görülmediğinden reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün
ONANMASINA ve aşağıda dökümleri yazılı 124.000.-'er lira onama harcının
Muhterem ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden ayrı ayrı alınmasına
19.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...