Karar tavzihi, tavzih dilekçesi tebliği

0 oy
6, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

17. Hukuk Dairesi 1996/5273 E., 1996/4920 K.

·  KARAR TAVZİHİ

·  TAVZİH DİLEKÇESİ TEBLİĞİ

"İçtihat Metni"

Davadaki istek hükmün tavzihine ilişkindir. H.Y.U.Y.nın 455.
maddesinde belirtildiği gibi hükmün müphen ve gayri vazıh olur veya
mütenakkız fıkraları ihtiva ederse icrasına kadar iki taraftan her biri
iphamın tavzihini ve tenakuzun ref'ini isteyebilir. Yargılamanın iadesine
karar verilmedikçe yada hüküm temyiz edilip bozulmadıkça mahkemelerce verilen
kararlar hiç bir suretle değiştirilemez. Hükümlerin tavzihi de bu kuralın bir
istisnası olarak kabul edilemez. Hükmün icrasına kadar belirtilen
nitelikleri taşıyan hükümlerin tavzihi istenebilir. İcra memurunun hükmü
tavzih etme yetkisi yoktur. Bu nedenle tavzih isteği bir dava türü olarak
değerlendirilmelidir. Hükmün tavzihini yalnız taraflar isteyebilir.
H.Y.U.Y.nın 456 ve 457. maddeleri gereğince tavzih isteği iki nüsha dilekçe
ile yapılır ve dilekçenin bir örneği verilecek uygun cevap süresiyle birlikte
karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf verilen cevap süresi içinde iki nüsha
dilekçe ile tavzih talebine cavap verebilir. Bu cevabın bir nüshası tavzih
talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur. Mahkemece tebliğe karşın tavzih
talebine cevap verilmemiş olması halinde bile tavzih talebi kural olarak
dosya üzerinde yapılacak inceleme ile karara bağlanır.
Somut olayda, bağlayıcı nitelikteki anılan yasa hükümlerine göre
tavzih talebini içeren dilekçenin bir örneği usulüne uygun olarak karşı
tarafa tebliğ edilip gerekli işlemler yapılmadan yazılı şekilde hüküm
kurulmuş olması doğru değildir.
Davalı Süleyman'ın temyiz itirazları yerindedir. Kabulü
ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, bozma sebebine göre
şimdilik diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek bulunmadığına ve
peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 14.10.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...