Çekte keşide yerinin kısaltılara yazılması

0 oy
12, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

10. Ceza Dairesi 1996/1847 E., 1996/2353 K.

·  ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN KISALTILARAK YAZILMASI

·  KISALTMA BAŞKA YERLEŞİM BİRİMİNİ ÇAĞRIŞTIRMAMALIDIR

"İçtihat Metni"


YARGITAY İLAMI

3167 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık …nın yapılan
yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair … Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 8.2.1995 gün ve 1994/47 esas 1995/38 karar sayılı hükmün süresi
içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava
evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 6.2.1996 tarihli tebliğnamesi ile
daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve
dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz
itirazlarının reddine, Ancak;
1-Yargıtay İçtihadi Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 14.12.1992 gün
ve 1992/1-5 sayılı kararında da belirtildiği gibi çeklerde keşide yerinin
hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile
kısaltılmış olarak yazılması halinde çek sadece keşide yerinin kısaltılmış
olarak yazılmış bulunması sebebiyle geçersiz sayılamaz. Buna karşılık
kısaltma hiçbir yeri ifade etmiyorsa ya da birden çok yer adını
çağrıştırıyorsa keşide yerinin varlığının kabul edilmesi mümkün değildir.
Suç konusu çekte keşide yeri olarak gösterilen "K.eli" kısaltması
"Kocaeli", "Kırklareli" gibi birden fazla yeri ifade edebileceğinden keşide
yerinin neresi olduğu konusunda duraksamaya ve karışıklığa yol açmaktadır. Bu
nedenle belirtilen kısaltma keşide yeri sayılmaz.
Keşide yeri olmadığı için çek niteliği bulunmayan belgeyi ödeme aracı
olarak müdahile veren sanığın eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturup
oluşturmadığının araştırılıp tartışılması, sonucuna göre hukuki durumunun
tayini gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Çek aslı getirtilerek çekte muhatap banka şubesinin (ödeme yeri)
gösterilip gösterilmediği araştırılıp çekin TTK.nun 692 ve 693. maddelerinde
öngörülen Yasal unsurları taşıyıp taşımadığı ve 3167 sayılı Kanunun 3.
maddesi ile ceza uygulaması yönünden getirilen "Bankalar çek karnelerinin her
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şube adının ve keşidecinin hesap
numarasını yazmaya mecburdurlar" zorunluluğunun yerine getirilip
getirilmediği tespit edilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik
inceleme ile karar verilmesi,
3-TTK.nun 708. maddesinde açıklandığı üzere keşide yeri ve ödeme yeri
aynı olan çeklerde ibraz süresi 10 gün olup, davaya konu çekte keşide ve
ödeme yerinin Kırklareli olarak kabulü halinde çekin yasal süre geçirildikten
sonra bankaya ibraz edildiği gözönüne alınarak atılı suçun unsurlarının
oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi,
Yasaya aykırı sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde
görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 12.3.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...