Dava zamanaşımı, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

0 oy
15, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

11. Ceza Dairesi 2007/3981 E., 2007/8174 K.

  • DAVA ZAMANAŞIMI
  • DOLANDIRICILIK
  • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL
  • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

"İçtihat Metni"

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar ... 'in yapılan yargılamaları sonunda: Resmi belgede sahtecilik suçunun değişen vasfına göre "sahte şahadetname düzenletmek" ve "dolandırıcılık" suçlarından 765 sayılı TCK. nun 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.12.2006 gün ve 2000/360 Esas, 2006/604 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi şikayetçi-katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 27.04.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

1-Şikayetçi BAĞ-KUR vekilinin sanık Erdal yönünden açılan kamu davasına usulüne uygun olarak katılma talebinde bulunup müdahillik sıfatına kazanmadığından temyize yetkisi bulunmadığı cihetle adı geçen sanıkla ilgili kurulan hükme yönelik temyiz isteminin 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklar Şaban, Abdullah ve Mustafa 'e yüklenen "dolandırıcılık" suçunun türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, 765 Sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suç tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 

3-Katılan vekilinin "Resmi belgede sahtecilik" suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Bağ-Kur Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaktayken ayrılan sanık Şaban sanıklardan Abdullah ve Mustafa 'den para alarak bu sanıkları Bağ-Kur'dan emekli edebilmek için hiçbir vergi mükellefiyetleri olmadığı halde Uludağ Vergi Dairesi'nden geçmişe yönelik sahte vergi kaydı getirerek Bağ-Kur sigortalısı yapıp anılan kurumdan emekliliklerini sağlama ve eşlerine sağlık karnesi düzenlettirilmesi, yine aynı sanığın sanık Atilla Yla birlikte sanık Osman a, sanık Ahmet 'ın sanık Nezahat 'e düzenlediği sahte vergi kaydına dayanılarak gerçekleştirilen hizmet birleştirme işlemleriyle, sanık İsmail 'ün sanıklar Mustafa ve Zehra 'a, sanıklar Aysul ve Halil 'nün sanık Nesime 'ye sahte olarak düzenledikleri (sahte süreleri içeren) vergi kaydı veya gerçekte kaydı olmadığı halde Esnaf Meslek üye kayıt defterine kayıtlı olan bir üyenin ismi silinerek yerine kayıt yapılması ve bu sahte belgelere dayanılarak "Bağ-Kur'a Giriş Bildirgesi"nin veya SSK'dan emekli olabilmek için Bağ-Kur'dan ilişik kesme belgelerinin düzenlenmesi suretiyle sanıklar Abdullah Oruç ve Mustafa 'in emekli olmalarının sağlandığı eşlerine sahte sağlık karnesi düzenlenerek sağlık kurumlarından tedavi olarak ilaç almalarının sağlandığı sanık Şaban İn bu suça iştirak ettiği, diğer sanıklar Nezahat, Mustafa, Osman, Zehra ve Nesime 'nin SSK veya Bağ-Kur'dan emekliliklerinin sağlanarak emekli maaşı almaları ve sanıklar Ahmet, İsmail, Atilla, Halil ve Aysul un bu fiillere iştirak şeklinde oluşan eylemlerinin "resmi belgede sahtecilik ve bu suça iştirak" suçunu oluşturacağı dolayısıyla zamanaşımının gerçekleşmediği gözetilerek yargılamaya devam olunarak sonucuna göre sanıkların hukuki durularının takdir ve tayini gerekirken, sahteliği iddia olunan belgelerin 765 sayılı TCK. nun 356. madde de tanımı yapılan belgelerden olduğundan bahisle yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.11.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...