Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması

0 oy
17, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

11. Ceza Dairesi 2005/9545 E., 2007/3298 K.

  • AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
  • TANIKLA İSPAT OLUNAMAYACAK HALLER

"İçtihat Metni"

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçundan sanık ...in yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair ... 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 05.10.2004 gün ve 2003/641 Esas, 2004/686 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 20.10.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 24.03.1989 gün ve 1/2 sayılı kararı gereğince sanığa yüklenen eylemin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun cevaz verdiği ayrık durumlar dışında tanıkla ispat olunamayacağı, elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı ve uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğu dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin suçun sübuta erdiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 14.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...