Tasarrufun iptali davası, zamanaşımı

0 oy
17, Ekim, 2011 Farzı_Muhal tarafından soruldu

 

15. Hukuk Dairesi 2004/5121 E., 2004/6363 K.

  • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  • ZAMANAŞIMI

 

"İçtihat Metni"


Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
K A R A R
Dava, İİK.nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir. 
Davacı alacaklılar tarafından borçlunun mal kaçırmak maksadıyla yaptığı iddia olunan tasarrufun tarihi 22.8.1996 olup, dava 30.1.2002 tarihinde açılmıştır. İİK.nun 284. maddesi uyarınca iptal davası hakkı batıl tasarrufun vuku tarihinden itibaren 5 yıl geçmekle düşeceğinden açılan davanın hak düşürücü süre yönünden reddi yerine davanın esası ile ilgili olarak hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Kabul şekli açısından da tasarrufun iptali davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan ve borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılacağından (İİK. madde 282) borçlunun davaya dahil edilmemiş olması da doğru olmamış bozma nedeni sayılmıştır. 
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 8.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...