Kat malikleri kurulu tarafından tutulması gereken defterlerin notere tasdik ettirilmemesi

0 oy
17, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

9. Ceza Dairesi 1991/2856 E., 1991/2849 K.

·  506 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

·  634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

"İçtihat Metni"

* 634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

ÖZET : Bir apartmanın kat malikleri kurulu tarafından tutulması gereken
defterlerin notere tasdik ettirilmemesi eyleminin cezası, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa göre değil, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre
belirlenmelidir.


(634 s. KMK. m. 32, 33, 36)

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefetten …ın  anılan Kanunun 79,
140. maddeleri ile Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesi
uyarınca 920.000 TL. para cezası ile cezalandırılmasına dair, Sosyal
Sigortalar Kurumu Çankaya Sigorta Müdürüğü'nce verilen 13.2.1991 gün ve 20636
sayılı karara vaki itirazın reddine dair, Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza
Mahkemesi'nce verilen 7.5.1991 gün ve 1991/28 Müt sayılı kararın:

Tüm dosya münderecatına nazaran, anılan Kurum tarafından muterize, karar ve
masraf defterinin noterce tasdik ettirilmediği nedeniyle 1.3.1986 ile
31.12.1989 yılları arasındaki devreye ait olmak üzere para cezası tayin
edilmiş olup, 3395 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunduğu tarihten önceki
dönem içinde aynı para cezasının uygulanmış olunduğu, ayrıca eylemin
tekrarlanan suç olmayıp, tek fiille oluşan ani suç olduğu ve her ay için ayrı
ayrı ceza tayin edilmesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden itirazın kabulü
yerine yazılı şekilde reddine karar ittihazında isabet görülmediğinden
bahisle CMUK.nun 343. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet
Bakanlığı'nın 3.7.1991 gün ve 028050 sayılı yazılı emrine atfen C.
Başsavcılığı'nın 5.7.1991 gün ve Y. E. 516 sayılı tebliğnamesi ile Daireye
ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelendi.

İşyeri, apartman kapıcılığı işyeri olup Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişi
tarafından 8.1.1991 tarihinde işyerinde yapılan durum tesbitinde 1.1.1986 ile
31.12.1989 tarihleri arasında apartman karar ve masraf defterlerinin notere
tasdiklerinin yaptırılmadığı belirlenerek apartman yönetim kurulu başkanına
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinin (d) bendine
dayanılarak 1.3.1986 ila 31.12.1989 tarihleri arasında her ay ayrı bir suç
sayılarak 920.000 lira idari para cezası tahakkuk ettirildiği
anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi işyeri bir apartman olup, tutulması gereken defterlere,
düzenlenme ve tasdik biçimine, saklanması gereken belgelere, cezayı
belirleyecek mercie ilişkin düzenlemeler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun
32, 33 ve 36. maddelerinde yer almaktadır.

Anılan Kanunun 32. maddesinin 4. fıkrası; (kat malikleri kurulu kararları (1)
den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter
mühürüyle tasdikli bir deftere yazılarak....) hükmünü,

36. maddesi; (yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri,
yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri 32.
maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve
giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya
mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay
içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede
yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33. maddenin son fıkrasında
yazılı cezalar uygulanır) hükmünü, 33. maddesinin son fıkrası ise; (Tesbit
edilen süre içersinde hakimin kararını yerine getirmeyenlerden aynı mahkemece
100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur)
hükmünü taşımaktadır.

Yukardaki düzenlemeler ışığında, bir apartmanın kat malikleri kurulu
tarafından tutulması gereken defterlerin notere tasdik ettirilmemesinden
ibaret kalan eylemin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ve 140.
maddeleri kapsamında değerlendirilmesi ve dolayısıyla bu eylemden dolayı
Sosyal Sigortalar Kurumu'nca, esasen yeni bir suç ihdasına olanak bulunmayan
yönetmeliğe dayanılarak para cezası tahakkuk ettirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yazılı emre dayalı tebliğnamedeki bozma isteği öncelikle bu
nedenden dolayı yerinde görüldüğünden, Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 7.5.1991 gün ve 1991/28 Müt. sayılı kararının CMUK.nun 343.
maddesi uyarınca (BOZULMASINA), idarece tayin olunan para cezasının
çektirilmemesine, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığı'na
gönderilmesine, 9.7.1991 gününde oybirliği ile karar verildi.

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...