İzaleyi şuyu, paydaşlığın giderilmesi davası, vekalet ücreti

0 oy
17, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

 6. Hukuk Dairesi 2004/1020 E., 2004/1027 K.

  • İZALEYİ ŞUYU
  • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
  • VEKALET ÜCRETİ

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan Mehmet tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, bir adet taşınmazın paydaşlığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece taşınmazın satışına karar verilmiş, hüküm davalı Mehmet vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde, tarafların dava konusu edilen 1 No'lu parsele birlikte malik olduklarını, taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olmadığı gibi, taraflar arasında rızaen bölünmesinin de söz konusu olmadığını belirterek, taşınmazın satışı suretiyle paydaşlığın giderilmesini talep etmiştir. Davalı Mehmet vekili, dava dilekçesine itirazlarının olmadığını, taşınmazın aynen bölüşülmesinin mümkün bulunmadığını, satış kararı verilmesini savunmuş, diğer davalı Mahmut duruşmalara katılmamıştır.
Paydaşlığın giderilmesi davaları, paylı ve elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi mallarda ortaklar ya da paydaşlar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı ve taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Davanın bu niteliği itibariyle davada kendisini vekille temsil ettiren davalı Mehmet lehine vekalet ücretine hükmetmek gerekirken, bundan zühul olunması hatalı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...