İtirazın kaldırılması, tahliye davası

0 oy
18, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

 6. Hukuk Dairesi 2006/2871 E., 2006/5225 K.

  • İTİRAZIN KALDIRILMASI
  • TAHLİYE DAVASI

"ÖZET"

KİRALAYAN, İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZ ÜZERİNE TAHLİYE İSTEMEDEN DOĞRUDAN İTİRAZIN KALDIRILMASINI TALEP EDEBİLİR. İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI DEVAM ETMEKTE İKEN TAHLİYE DAVASI HER ZAMAN AÇILABİLİR. ŞAYET İTİRAZIN KALDIRILMASI KARAN KESİNLEŞMİŞ İSE BU TAKDİRDE TAHLİYE DAVASI İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE AÇILMALIDIR. 6

 

"İçtihat Metni"

İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, haciz ve tahliye istekli icra takibi sebebiyle gönderilen ödeme emrine borçlunun vaki itirazı üzerine mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesinden sonra kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiğinden söz ederek istemin reddine karar vermiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı 15.05.2002 başlangıç tarihli beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesine dayanarak davalı borçlu hakkında haciz ve tahliye istekli olarak başlattığı icra takibi ile ödenmeyen 19.000.000.000.TL asıl kira alacağının işlemiş faiziyle birlikte tahsilini istemiş, borçlu örnek 51 ödeme emrine yasal sürede yaptığı itirazında borca ve kiracılık ilişkisine karşı çıkmıştır. llK.nun 269/2. maddesi uyarınca borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır. Borçlu, takibe dayanak yapılan adi yazılı kira sözleşmesindeki imzasını açıkça inkâr etmediğinden kiracılık ilişkisinin varlığı kesinleşmiştir.

Davacı alacaklının itirazın kaldırılmasına ilişkin istemi Derinkuyu İcra Ha-kimliğince incelenmiş, 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararla taraflar arasındaki kira ilişkisinin varlığı kabul edilerek takip konusu borcun ödendiği kanıtlanamadığından borçlunun itirazının kaldırılmasına ve takibin devamına karar verildiği görülmüştür, davacı alacaklı itirazın kaldırılması kararından sonra eldeki bu dava ile temerrüt sebebiyle davalının tahliyesini istemektedir.

Alacaklı kiralayan, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden "tahliye" istemeden, yalnız "itirazın kaldınlmasını" isteyebilir, icra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiralayan buna dayanarak kararın kesinleşmesinden itibaren icra mahkemesinden borçlu kiracı hakkında tahliye davası açabilir. Bunu engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Ancak bu gibi hallerde tahliye davasının hangi tarihten başlayarak ne kadar sürede açılması gerektiği hususu önem kazanmaktadır. Şayet itirazın kaldırılması davası devam etmekte ise tahliye davası yargılama devam ettiği sürece her zaman açılabilir. Eğer itirazın kaldırılması kararı kesinleşmiş ise bu takdirde tahliye davası itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde açılmalıdır. Zira llK.nun 269/a maddesinde "takibin kesinleşmesi halinde tahliye davasının ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde açılması gerektiği" öngörülmüştür. Yasa koyucunun amacının 269/a maddesinde olduğu gibi tahliye davası için süre bakımından bir sınırlama getirmek olduğuna göre bu madde de öngörülen sürenin itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesini müteakip açılacak tahliye davalarında da uygulanması gerekir. Ne var ki gerek kararın içeriğinden gerekse yukarıda sözü edilen itirazın kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının incelenmesinden kararın kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş De-rinkuyu İcra Mahkemesinin 19.07.2004 gün ve 2004/4-10 sayılı kararının kesinleştirilmesi sağlanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...