İcra takibine itiraz, kira sözleşmesi, tahliye

0 oy
18, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

 6. Hukuk Dairesi 2008/11857 E., 2008/13474 K.

  • İCRA TAKİBİNE İTİRAZ
  • KİRA SÖZLEŞMESİ
  • TAHLİYE

"İçtihat Metni"

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlular hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı borçluların yasal süresinde itiraz etmesi nedeni ile davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece işin halli yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar verilmiş olması üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı,davalıların kira borcunu ödememesi nedeni ile icra takibi yapıldığını, 2008 yılı Ocak ayı bakiye 650.-YTL Şubat ve Mart ayları 850.-YTL üzerinden toplam 2,350.-YTL kira parasının ödenmediğini, yapılan icra takibine itiraz edildiğini bildirerek itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesini istemiştir.Davalı H... Ü.. aralarında sözlü kira sözleşmesi bulunmadığını kiralayanın kızı tarafından imzalanan yazılı kira sözleşmesinin yapıldığını, davalı şirket yetkilisi Fatma Ünal, dava konusu yeri şirketin kullandığını, yazılı kira sözleşmesi bulunmadığını aylık kira miktarı ve sözleşmeyi kabul etmediğini bildirerek reddini savunmuşlardır.

Kiralayan alacaklı 10.05.2003 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine dayanarak 25.03.2008 tarihinde başlattığı icra takibinde 2008 yılı Ocak ayı bakiye 650.-YTL ve 2008 yılı Şubat ayı 850.-YTL ve Mart ayı 850.-YTL kira bedellerinin ödenmediğini ileri sürerek toplam 2,350.-YTL kira alacağının tahsilini ve kiralananın tahliyesini istemiştir.Kiracı borçlular ayrı, ayrı yaptıkları itirazlarında takibe dayanak yapılan 10.05.2003 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesi ve aylık kira miktarına itiraz etmemişler, sadece borcu kabul etmediklerini bildirmişlerdir. Davalı borçluların bu itirazları borca itiraz niteliğindedir. İcra İflas Kanunu'nun 269/2 maddesi hükmüne göre borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddedmezse akdi kabul etmiş sayılır. Davalı borçlular takibe itirazlarında açıkca kira sözleşmesine ve aylık kira miktarına itiraz etmediklerine göre kira sözleşmesinin ve takip konusu miktarın kesinleştiğinin kabulü gerekir.

Öte yandan İcra İflas Kanunu'nun 269/d maddesinin gönderilmesi ile uygulanması gereken 63. madde gereğince borçlu itiraz nedenlerini değiştiremez ve genişletemez. Bu durumda istenen aylara ait kira borcu yükümlülüğü altına giren borçluların itirazı ile çıkan uyuşmazlık yargılamayı gerektirmediğinden işin esası incelenerek bir karar vermek gerekirken olaya uygun düşmeyen gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine,01.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...