Cebri tescil, satış vaadi sözleşmesi

0 oy
18, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

 

 6. Hukuk Dairesi 2009/2718 E., 2009/4505 K.

  • CEBRİ TESCİL
  • SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
  • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 121 ]
  • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 644 ]
  • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 438 ]

"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davadan önce ortaklığın giderilmesi davası açıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı İcra İflas Kanununun 121.maddesi uyarınca icra mahkemesinden alınmış bir yetki belgesine dayanmamıştır.Davacının taşınmaz ortaklarından bir kısmı ile yapılan satış vaadi sözleşmesine dayanarak açtığı cebri tescil davasında mahkemece verilen yetki belgesi, davacıya M.K.'nun 644.maddesi uyarınca elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için dava açma hakkı vermez. Davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru değil ise de sonucu itibariyle doğru olan hükmün gerekçesinin düzeltilmesi suretiyle hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ:Hükmün gerekçesinin yukarıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu değişik gerekçeyle HUMK.'un 438/son maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 14.5.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...