Cif ve gümrüklenmiş değerlerin hesaplattırılması

0 oy
21, Ekim, 2011 Editor tarafından soruldu

 

7. Ceza Dairesi 2002/18147 E., 2003/1169 K.

  • CİF VE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERLERİN HESAPLATTIRILMASI

"İçtihat Metni"

Y A R G I T A Y İ L A M I

1918 sayılı kanuna muhalefetten sanık . hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve zoralıma dair ...1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12.7.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 25.9.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Nisbi vekalet ücretinin yanlış hesap sonucu eksik tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
1-Dava konusu kaçak eşyaların cif değerinin konusunda uzman tarafsız bilirkişiye tesbit ettirilip bu cif değer üzerinden Gümrük İdaresine gümrüklenmiş değeri hesaplattırılarak cezaya esas alınması gerekirken davada taraf olan Gümrük İdaresince belirlenen cif değere itibar edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-Suç tarihindeki ekonomik koşullar ve paranın satın alma gücüne nazaran suça konu eşyaların gümrüklenmiş değeri pek hafif olduğu halde normal kabul edilerek sanığa fazla ceza tayini, 
3- 4421 sayılı yasa ile değişik 647 sayılı kanunun 5.maddesinde mahsup miktarlarının her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılacağının öngörüldüğü cihetle sanığın tazmini para cezasını ödemede acze düşüp hapse çevrilmesi gereken tarihte yürürlükte olacak yeniden değerleme oranına göre infaz sırasında hesaplanması gerektiği gözetilmeden çevrili hapis süresinin gösterilmesi suretiyle infazı tahdit eder şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 14.4.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

bir cevap ile ilgili: Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararları
TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...