Husumet, itirazın iptali, kaçak su bedeli

0 oy
28, Ekim, 2011 Velevki tarafından soruldu

7. Hukuk Dairesi 2009/6977 E., 2010/680 K.

  • HUSUMET
  • İTİRAZIN İPTALİ
  • KAÇAK SU BEDELİ

"ÖZET"

KAÇAK SU BEDELİNDEN KAÇAK KULLANIM YAPAN KİŞİLER SORUMLUDUR. KİRALAYANIN KİRACININ HAKSIZ EYLEMİNDEN KAYNAK-LANAN ZARARDAN SORUMLU TUTULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. HUSUMET DEFİ OLMAYIP BİR İTİRAZDIR. YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ GİBİ, MAHKEMELERCE DE KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINMASI GEREKİR.
 

"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı A... Antalya Lara Turistik Tesisleri ve İşletmeleri A.Ş. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Dava, haksız fiilden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine karşı öne sürülen itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemece varılan sonuç dosya içeriğine ve toplanan delillere uygun düşmemiştir.

Alacak davalarında davalı olma sıfatı, alacağın borçlusuna, haksız fiillerde zarar sorumlularına, itirazın iptali davalarında ise hakkında takip yapılan ve itiraz etmesi nedeniyle hakkındaki takip kısmen ya da tamamen duran borçluya aittir. Borçlu veya zarar sorumluları dışında üçüncü bir kişiye karşı dava açılması durumunda davanın sıfat yokluğu, bir başka deyişle husumet yönünden reddine karar verilmesi zorunludur. Husumet defi olmayıp bir itirazdır. Bu niteliği dikkate alındığında yargılamanın her aşamasında öne sürülebileceği gibi taraflarca öne sürülmese dahi mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması ve husumet sorunu çözümlendikten sonra işin esasına girilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Ayrıca bina maliklerinin kaçak su bedelinden sorumlu olacaklarına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından, kural olarak kaçak su bedelinden ancak kaçak kullanım yapan gerçek ve tüzel kişiler sorumludur. Dolayısıyla kiralayanın kiracının haksız fiillerinden kaynaklanan zarardan sorumlu tutulması mümkün değildir.

Somut olaya gelindiğinde, davacı taraf davalı tarafın maliki olduğu yerde, abone olmaksızın kaçak su kullandığını öne sürmüştür. Davalı taraf savunmasında, tutanak düzenlenen adreste üçüncü şahısın kiracı olarak faaliyette bulunduğunu, ancak davanın dava konusu olayla ilgisi bulunmayan kendileri hakkında açıldığını öne sürerek husumet itirazında bulunmuştur. Dosyada bulunan kira sözleşmesinden, dava konusu işyerinin 01.01.2001 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı tarafından dava dışı kişiye kiralandığı anlaşılmaktadır. Kaçak su kullanım tutanağının düzenlendiği gün itibarıyla tutanak düzenlenen işyerinde dava dışı kişinin faaliyette bulunduğu dikkate alındığında, kaçak su kullanımından davalı tarafın değil, dava dışı kişinin sorumlu olacağı kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca, kaçak su kullanımı ile ilgisi bulunmayan davalı taraf hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi, davalı Feyzullah hakkında hüküm kurulmasına rağmen karar başlığında adına yer verilmemesi dahi isabetsiz, davalı şirketin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin ödenen harcın istek halinde davalı şirkete iadesine, 16.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...