Delegelik sıfatının kaybedilmesi, sendika genel kurulunun iptali istemi, sendika üyeliğinin kaybedilmesi, tabii delegeliğin sona ermesi

0 oy
1, Kasım, 2011 Velevki tarafından soruldu

9. Hukuk Dairesi 1999/3738 E., 1999/5268 K.

·  DELEGELİK SIFATININ KAYBEDİLMESİ

·  SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ İSTEMİ

·  SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ

·  TABİİ DELEGELİĞİN SONA ERMESİ

"İçtihat Metni"

Sendika üyesi olan davacılar 20-21 haziran 1998 tarihinde yapılan
davalı sendika olağanüstü genel kurulunun iptaline ve seçimlerin yenilenmesi
ile yönetimin işten el çektirilmesine, yönetici seçilen ve delege olarak oy
kullanan kimi kişilerinde delegelik sıfatlarının bulunmadığının tespitine
karar verilmesi isteğiyle açılan davanın mahkemece yapılan yargılama
sonucunda reddine karar verilmiştir.Mahkemece gerekçe olarak seçim hakimi
tarafından delegelik sıfatlarına yapılan itirazların reddedilmiş olduğu,
Ankara 7. iş Mahkemesince daha önce verilmiş olan olağanüstü genel kurul
talebi ve bazı şubelerin olağan genel kurul yapmaları ve genel merkez delege
seçimlerine ilişkin red kararları gösterilmiştir.

Dava dilekçesinde istemin gerekçesi olarak birçok olgular ve olaylar
üzerinde durulmuş ve bu arada olağanüstü genel kurulda tekrar başkan seçilen
kişinin yıllarca önce emekli olduğu ve 1996 yılında yapılan sendika olağan
genel kurulunda da seçimi kaybederek yöneticilik niteliği kalmadığı birkaç
delegeninde olağanüstü genel kuruldan önce sendika üyeliğinden istifa ettiği
böylece delegelik sıfatını yitirdiği, delege olmayan işçilerin genel kurula
katıldıkları, delege olan bir kısım işçilerin ise genel kurula katılmalarına
engel olunduğu vurgulanmıştır.Bu kapsamlı iddia ve gerekçe üzerinde mahkemece
önemle durulup herbiri yönünden inceleme ve değerlendirme yoluna
gidilmemiştir.Bu bakımdan bu konular 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 10,14,52.
maddeleride dikkate alınmak sureti ile araştırma ve incelemeye taabi
tutularak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple

BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
11.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...