Cumartesi çalışma ücreti, vardiyalı-vardiyasız çalışma

0 oy
1, Kasım, 2011 Velevki tarafından soruldu

9. Hukuk Dairesi 1999/4006 E., 1999/5294 K.

·  CUMARTESİ ÇALIŞMA ÜCRETİ

·  GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

·  VARDİYALI-VARDİYASIZ ÇALIŞMA

"İçtihat Metni"

Davacı işçi davalıya ait işyerinde cumartesi günleride dahil olmak
üzere çalıştırıldığını, oysa toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 5 gün ve 40
saat üzerinden çalıştırılması gerektiğini, bu fiili çalışma durumuna göre
cumartesi günleri çalışma karşılığı olarak iki yevmiyeye hak kazandığını
ileri sürerek alacak davası açmıştır.Davalı ise savunmasında, işyerinde üç
vardiya halinde çalışmanın sözkonusu olduğunu, cumartesi günü çalışması
nedeniyle bir hak talep edemeyeceğini bildirmiştir.

Mahkemece mütaalasına başvurulan bilirkişi raporunda davacı işçinin
vardiyalı çalışmadığını açıklayarak hesaplama yapılmış ve sonuçta buna göre
hüküm kurulmuştur.

1.3.1994-28.2.1996 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin 58-a
maddesinde şu biçimde bir düzenlemeye yer verilmiştir."Vardiyalı çalışan
işçilerin hafta tatili 6 işgünü çalışmasından sonraki gündür.Ancak
çalışılmayan cumartesi günü ve onun yerini alan çalışılmayan gün 6 iş günü
hesabında çalışılmış gibi sayılır.Normal çalışma yapılan yerlerde hafta
tatili pazar günüdür.Belediye hizmetlerinin özelliği itibarıyle, işveren
zaruri gördüğü hallerde ve işin gereği hafta tatili günlerinde çalıştırılan
işçilere müteakip hafta içinde 1 gün izin vermez ise kendi yevmiyesine
ilaveten (2) iki yevmiye daha öder.İşveren müteakip hafta içinde uygun görüp
1 gün izin verirse işçiye kendi yevmiyesine ilaveten (1,5) ilave yevmiye
öder.

Normal çalışma yapılan yerlerde cumartesi günü çalıştırılan işçiye
müteakip hafta içinde 1 gün tatil verilirse ayrıca 1,5 ilave yevmiye, tatil
verilmez ise 2 ilave yevmiye ödenir."

Uyuşmazlığın çözümü için işyerinde davacının vardiyalımı 22vardiyasız
mı çalıştığının belirlenmesi gerekmektedir.Vardiyasız çalışma halinde
Cumartesi mesaisinden dolayı davacı ilave yevmiyeye hak kazanır.Vardiyalı
çalışma var ise hak kazanamaz.

Bilirkişi raporunda davacının vardiyalı çalışmadığı kabul edilerek
hesaplama yapılmış ise de raporda yer alan bilgi ve verilerden süreleri
belirtildiği şekilde vardiyalı bir çalışma sistemiyle davacının çalıştığı
anlaşılabilmektedir.Her vardiya da eşit sayıda işçi çalıştırılmaması ve
vardiyaların periyodik şekilde (aynı zamanlarda) değişmemesi olgusundan
hareketle davacının vardiyasız çalıştığı kabul edilemez.Gerçekten "Postalar
Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel
Usul ve Kurallar Hakkında Tüzük" hükümleri bu konuda açıktır."Kapsam"
başlıklı 1. maddesinde "Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için
durmaksızın bir biri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen
yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine gece
çalışmalarına, çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere ve hafta tatillerine
ilişkin özel usul ve kurallar bu tüzükte belirtilmiştir" denilmektedir."İşçi
postalarının sayısının düzenlenmesi" başlıklı 4. maddesinde de "nitelikleri
dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın bir biri ardında postalar
halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre
içinde enaz 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir." kuralına yer
verilmiştir.Bu kurallara göre davacının çalışmasının vardiyalı çalışma olduğu
sonucuna varılmalıdır.Böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken
kabulü hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple

BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
11.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

...